PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Informácie o prijímateľoch z EPZF a EPFRV
(čerpanie finančných prostriedkov )

V súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 a VYKONÁVACÍM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014. Zverejnenie prijímateľov sa týka finančného roka podľa EK, t.j. obdobia od 16.10. roku n do 15.10 roku n+1. Napr. finančný rok 2014 obsahuje platby od 16.10.2013 do 15.10.2014.

€ -