PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

10-09-2015
Výzva 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Aktualizácia č. 1.
28-05-2015
Výzva 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
28-05-2015
Priloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP - projekt realizácie 4.3 spoločné zariadenia
28-05-2015
Priloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu
28-05-2015
Príloha č. 3. 1 k Výzve - Formulár ŽoNFP 4.3 spoločné zariadenia
28-05-2015
Príloha č. 3.4 k výzve - Zoznam oprávnených katastrálnych území pre PRV 2014-2020 pre túto výzvu
28-05-2015
Príloha č. 3a k Formuláru ŽoNFP - Tabulka OV - Int.pomoci - Harmonogram - Príloha 3 k ŽoNFP
28-05-2015
Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP - Tabuľka - Nezamestnanosť a bod.krit - 4.3 spoločné zariadenia
28-05-2015
Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP - verejná súťaž - nadlimitná zákazka
28-05-2015
Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP - užšia súťaž - nadlimitná zákazka
28-05-2015
Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP - rokovacie konanie so zverejnením - nadlimitná zákazka
28-05-2015
Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP priame rokovacie konanie - nadlimitná zákazka
28-05-2015
Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - dvojobálkový systém
28-05-2015
Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - jednoobálkový systém
28-05-2015
Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP - na zákazky podľa § 9 ods 9 nad 5000 eur
28-05-2015
Príloha č. 4h k Formuláru ŽoNFP - na zákazky podľa § 9 ods 9 do 5000 eur
28-05-2015
Príloha č. 4ch k Formuláru ŽoNFP - na zákazky podľa § 4 ods 3 do 1000 eur
28-05-2015
Príloha č. 3.3 k výzve - Predb.informácia
28-05-2015
Príloha č. 3.2 k výzve - Príručka pre žiadateľa
28-05-2015
Priloha č.1 k príručke

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)