PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

10-09-2015
Výzva 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Aktualizácia č. 1.
28-05-2015
Výzva 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
28-05-2015
Priloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP - projekt realizácie 4.3 spoločné zariadenia
28-05-2015
Priloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu
28-05-2015
Príloha č. 3. 1 k Výzve - Formulár ŽoNFP 4.3 spoločné zariadenia
28-05-2015
Príloha č. 3.4 k výzve - Zoznam oprávnených katastrálnych území pre PRV 2014-2020 pre túto výzvu
28-05-2015
Príloha č. 3a k Formuláru ŽoNFP - Tabulka OV - Int.pomoci - Harmonogram - Príloha 3 k ŽoNFP
28-05-2015
Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP - Tabuľka - Nezamestnanosť a bod.krit - 4.3 spoločné zariadenia
28-05-2015
Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP - verejná súťaž - nadlimitná zákazka
28-05-2015
Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP - užšia súťaž - nadlimitná zákazka
28-05-2015
Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP - rokovacie konanie so zverejnením - nadlimitná zákazka
28-05-2015
Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP priame rokovacie konanie - nadlimitná zákazka
28-05-2015
Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - dvojobálkový systém
28-05-2015
Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - jednoobálkový systém
28-05-2015
Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP - na zákazky podľa § 9 ods 9 nad 5000 eur
28-05-2015
Príloha č. 4h k Formuláru ŽoNFP - na zákazky podľa § 9 ods 9 do 5000 eur
28-05-2015
Príloha č. 4ch k Formuláru ŽoNFP - na zákazky podľa § 4 ods 3 do 1000 eur
28-05-2015
Príloha č. 3.3 k výzve - Predb.informácia
28-05-2015
Príloha č. 3.2 k výzve - Príručka pre žiadateľa
28-05-2015
Priloha č.1 k príručke

DO POZORNOSTI

Oznámenie pre žiadateľov v opatrení 3.4.1. a 3.4.2.
PPA oznmuje žiadateľom v opatrení3.4.1. a 3.4.2., že z dôvodu disponibilných finančných prostriedkov, v uvedených opatreniach, aktualizovala zoznam žiadateľov ktorým PPA začne v najbližšej dobe pripravovať Zmluvy o poskytnutí nanávratného príspevku.
(Vystavené dňa 19-04-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila na webovej stránke PPA...
(Vystavené dňa 23-03-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR aktualizovala nasledovné materiály zverejnené dňa 10. marca 2010.
(Vystavené dňa 23-03-2010)
UPOZORNENIE
PPA upozorňuje príjemcov nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2007 - 2013, aby používali aktuálny formulár Žiadosti o platbu, prílohy č.1 k žiadosti o platbu, ktoré boli vydané orgánom finančného riadenia v Systéme finančného riadenia EPFRV verzia 2.1, riadili sa postupmi pri predkladaní žiadostí o platbu stanovenými v Usmernení č. 2/2009 a aby predkladali dokumenty podľa Zoznamu príloh k žiadosti o platbu uverejnené v časti 6 Žiadosti o platbu.
(Vystavené dňa 01-03-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci opatrení 3.4.1, 3.4.2 (obce), ktorí si podávajú ŽoNFP prostredníctvom OSI 4 LEADER, že pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb v zmysle zák. č. 503/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní...
(Vystavené dňa 15-01-2010)