PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

10-09-2015
Výzva 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Aktualizácia č. 1.
28-05-2015
Výzva 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
28-05-2015
Priloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP - projekt realizácie 4.3 spoločné zariadenia
28-05-2015
Priloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu
28-05-2015
Príloha č. 3. 1 k Výzve - Formulár ŽoNFP 4.3 spoločné zariadenia
28-05-2015
Príloha č. 3.4 k výzve - Zoznam oprávnených katastrálnych území pre PRV 2014-2020 pre túto výzvu
28-05-2015
Príloha č. 3a k Formuláru ŽoNFP - Tabulka OV - Int.pomoci - Harmonogram - Príloha 3 k ŽoNFP
28-05-2015
Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP - Tabuľka - Nezamestnanosť a bod.krit - 4.3 spoločné zariadenia
28-05-2015
Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP - verejná súťaž - nadlimitná zákazka
28-05-2015
Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP - užšia súťaž - nadlimitná zákazka
28-05-2015
Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP - rokovacie konanie so zverejnením - nadlimitná zákazka
28-05-2015
Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP priame rokovacie konanie - nadlimitná zákazka
28-05-2015
Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - dvojobálkový systém
28-05-2015
Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - jednoobálkový systém
28-05-2015
Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP - na zákazky podľa § 9 ods 9 nad 5000 eur
28-05-2015
Príloha č. 4h k Formuláru ŽoNFP - na zákazky podľa § 9 ods 9 do 5000 eur
28-05-2015
Príloha č. 4ch k Formuláru ŽoNFP - na zákazky podľa § 4 ods 3 do 1000 eur
28-05-2015
Príloha č. 3.3 k výzve - Predb.informácia
28-05-2015
Príloha č. 3.2 k výzve - Príručka pre žiadateľa
28-05-2015
Priloha č.1 k príručke