PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

16-07-2015
Výzva - opatrenie 4.1
aktualizácia č. 1
16-07-2015
Príloha č. 7 k formuláru ŽoNFP - kritériá ekonomickej životaschopnosti pre mikroúčtovné jednotky rok 2014.
aktualizácia č. 1
12-06-2015
Výzva - opatrenie 4.1
12-06-2015
Príloha č. 3.1.1 k Výzve - Formulár ŽoNFP - oblasť 1
12-06-2015
Príloha č. 3.1.2 k Výzve - Formulár ŽoNFP - oblasť 2
12-06-2015
Príloha č. 3.1.4 k Výzve - Formulár ŽoNFP - oblasť 4
12-06-2015
Príloha č. 3.1.5 k Výzve - Formulár ŽoNFP - oblasť 5
12-06-2015
Príloha č. 3.1.6 k Výzve - Formulár ŽoNFP - oblasť 6
12-06-2015
Príloha č. 3.1.7 k Výzve - Formulár ŽoNFP - oblasť 7
12-06-2015
Príloha č. 3.1.8 k Výzve - Formulár ŽoNFP - oblasť 8
12-06-2015
Príloha č. 3.3 k Výzve - Predbežná informácia
12-06-2015
Príloha č. 3.4 k Výzve - Oprávnené výdavky na vybrané stroje, technológie, príslušenstvo, náradie
12-06-2015
Príloha č. 3.5 k Výzve - Zoznam komodít špeciálnej rastlinnej výroby na ornej pôde pre túto výzvu
12-06-2015
Príloha č. 3.6 k Výzve - Zoznam rýchlorastúcich drevín pre účely pestovania na ornej pôde
12-06-2015
Príloha č. 3.7 k Výzve - Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2014
12-06-2015
Príloha č. 1a k Formuláru ŽoNFP projekt realizácie oblasť 8.
12-06-2015
Príloha č. 1b k Formuláru ŽoNFP projekt realizácie oblasť 1.-7.
12-06-2015
Príloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu
12-06-2015
Príloha č. 3 k Formuláru ŽoNFP - tabuľková časť
12-06-2015
Priloha č. 3.1.1.1 k Formuláru ŽoNFP Tabuľka body a nezamestnanosť oblasť 1

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)