PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

03-12-2015
Príloha č. 3.1 k výzve - Formulár ŽoNFP 6.1 na elektronické podávanie žiadostí
PDF formulár
  • nevyhnutný pre elektronické podanie
  • vhodný aj pre podanie papierovej verzie a zároveň aj elektronického súboru (napr. na USB kľúči) pre urýchlenie importu do systému
03-12-2015
Výzva - opatrenie 6.1
Číslo výzvy: 9/PRV/2015 - Aktualizácia č. 1
03-12-2015
Priloha č.3. k Formuláru ŽoNFP - body nezamestnanosť výstup
Aktualizácia č. 1
03-12-2015
Príloha č. 3.1 k výzve - Formulár ŽoNFP 6.1
Aktualizácia č. 1
06-10-2015
Návod na elektronické podávanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020
15-07-2015
Výzva - opatrenie 6.1
15-07-2015
Príloha č. 3.1 k výzve - Formulár ŽoNFP 6.1
DOCX formulár iba pre papierové podanie (vyplnenie a tlač)
15-07-2015
Priloha č.1. k Formuláru ŽoNFP - podnikateľský plán
15-07-2015
Priloha č.2. k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu
15-07-2015
Priloha č.3. k Formuláru ŽoNFP - body nezamestnanosť výstup
15-07-2015
Príloha č. 3.2 k Výzve - Príručka pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.2.1. k Príručke pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.2.2. k Príručke pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.2.3. k Príručke pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.2.4. k Príručke pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.2.5. k Príručke pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.3 k Výzve - Predbežná informácia
15-07-2015
Príloha č. 3.4 k Výzve - Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2014
15-07-2015
Príloha č. 3.5 k Výzve - Zoznam komodít špeciálnej rastlinnej výroby pre výzvu č. 9 podopatrenie 6.1
15-07-2015
Príloha č. 3.6 k Výzve - Odpočet podnikateľského plánu

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)