PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

03-12-2015
Príloha č. 3.1 k výzve - Formulár ŽoNFP 6.1 na elektronické podávanie žiadostí
PDF formulár
  • nevyhnutný pre elektronické podanie
  • vhodný aj pre podanie papierovej verzie a zároveň aj elektronického súboru (napr. na USB kľúči) pre urýchlenie importu do systému
03-12-2015
Výzva - opatrenie 6.1
Číslo výzvy: 9/PRV/2015 - Aktualizácia č. 1
03-12-2015
Priloha č.3. k Formuláru ŽoNFP - body nezamestnanosť výstup
Aktualizácia č. 1
03-12-2015
Príloha č. 3.1 k výzve - Formulár ŽoNFP 6.1
Aktualizácia č. 1
06-10-2015
Návod na elektronické podávanie ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020
15-07-2015
Výzva - opatrenie 6.1
15-07-2015
Príloha č. 3.1 k výzve - Formulár ŽoNFP 6.1
DOCX formulár iba pre papierové podanie (vyplnenie a tlač)
15-07-2015
Priloha č.1. k Formuláru ŽoNFP - podnikateľský plán
15-07-2015
Priloha č.2. k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu
15-07-2015
Priloha č.3. k Formuláru ŽoNFP - body nezamestnanosť výstup
15-07-2015
Príloha č. 3.2 k Výzve - Príručka pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.2.1. k Príručke pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.2.2. k Príručke pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.2.3. k Príručke pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.2.4. k Príručke pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.2.5. k Príručke pre žiadateľa
15-07-2015
Príloha č. 3.3 k Výzve - Predbežná informácia
15-07-2015
Príloha č. 3.4 k Výzve - Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2014
15-07-2015
Príloha č. 3.5 k Výzve - Zoznam komodít špeciálnej rastlinnej výroby pre výzvu č. 9 podopatrenie 6.1
15-07-2015
Príloha č. 3.6 k Výzve - Odpočet podnikateľského plánu