PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

02-09-2015
Základné definície a pojmy

Nezrovnalosť“ v zmysle Nariadenia Rady č. 2988/95 je akékoľvek porušenie práva Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konaniahospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie aleborozpočtov nimi spravovaných, buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v meneEurópskej únie alebo účtovaním neoprávnenej výdajovej položky v rámci rozpočtu Európskej únie.

Podozrenie z podvodu“ v zmysle Nariadenia Komisie č. 1848/2006 znamená nezrovnalosť, ktorá bola predmetom prvého správneho alebo súdneho zistenia, na základe ktorej sa začne konanie na vnútroštátnej úrovni s cieľom určiť, či došlo k úmyselnému konaniu, a to najmä k podvodu podľa článku 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii

Podvod“ sa v dohovore vypracovanom na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vymedzuje s ohľadom na výdavky ako každý úmyselný čin alebo opomenutie týkajúce sa:

  • používania alebo predkladania nepravých, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokumentov, ktoré majú za následok spreneveru alebo nezákonné zadržiavanie finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo rozpočtov spravovaných Európskymi spoločenstvami alebo v ich mene,
  • neuverejnenie informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou s rovnakým účinkom ako vyššie,
  • sprenevery týchto finančných prostriedkov na iné účely ako účely, na ktoré boli tieto pôvodne poskytnuté.

Ochrana finančných záujmov EÚ a SR“ zahŕňa prevenciu, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí, prijímanie nápravných opatrení vo forme finančných opráv a vysporiadania finančných vzťahov a iných nápravných opatrení.

 

Účinná ochrana finančných záujmov spočíva v zabezpečení:

  • kontroly zákonnosti a správnosti operácií financovaných z fondov;
  • účinnej ochrany proti podvodom, najmä pokiaľ ide o oblasti s vyššou mierou rizika, ktoré majú pôsobiť ako odstrašujúci prostriedok, so zreteľom na náklady a výnosy, ako aj primeranosť opatrení;
  • predchádzania nezrovnalostiam a podvodom, ich zistenie a náprava;
  • zavádzania účinných, odrádzajúcich a primeraných sankcií v súlade s právom EÚ, prípadne vnútroštátnym právom, a podľa potreby na začatie súdneho konania;
  • vymáhanie neoprávnene vyplatených súm vrátane prislúchajúcich úrokov a podľa potreby na začatie súdneho konania.

Centrálna databáza vylúčených subjektov (CED) je databáza Európskej Komisie  obsahujúca subjekty, ktoré sa previnili voči finančnej disciplíne a sú za podmienok uvedených v nariadení Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov vylúčené z možnosti uchádzať sa o finančné prostriedky EÚ. Funkciu sprostredkovateľského bodu CED v Slovenskej republike plní odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF Úradu vlády SR.

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)