PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

02-09-2015
Bankové účty pre vrátenie finančných prostriedkov
FOND / PROGRAM: Účet (IBAN)
Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) 2004-2006
Finančné prostriedky vyplatené zo zdroja EÚ - EPUZF SK03 8180 0000 0070 0015 6541
Finančné prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vyplatené v minulých rokoch SK52 8180 0000 0070 0032 2984
Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (SOP PaRV) 2004-2006
Finančné prostriedky vyplatené zo zdroja EÚ - SOP PaRV SK83 8180 0000 0070 0024 5990
Finančné prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SK89 8180 0000 0070 0053 5912
Príjem z odvodov za porušenie finančnej disciplíny z rozhodnutia Správy finančnej kontroly Bratislava SK67 8180 0000 0070 0053 5920
Príjem z odvodov za porušenie finančnej disciplíny z rozhodnutia Správy finančnej kontroly Zvolen SK39 8180 0000 0070 0053 5939
Príjem z odvodov za porušenie finančnej disciplíny z rozhodnutia Správy finančnej kontroly Košice SK17 8180 0000 0070 0053 5947
Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF)
Finančné prostriedky vyplatené zo zdroja EÚ (priame platby, trhové opatrenia) SK03 8180 0000 0070 0015 6541
Finančné prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vyplatené v príslušnom kalendárnom roku SK86 8180 0000 0070 0007 1142
Finančné prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vyplatené v predchádzajúcich kalendárnych rokoch SK52 8180 0000 0070 0032 2984
Program rozvoja vidieka (PRV) 2007-2013
Finančné prostriedky vyplatené zo zdroja EÚ SK93 8180 0000 0070 0032 2925
Finančné prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vyplatené v príslušnom kalendárnom roku SK86 8180 0000 0070 0007 1142
Finančné prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vyplatené v predchádzajúcich kalendárnych rokoch SK52 8180 0000 0070 0032 2984
Operačný program Rybné hospodárstvo (OP RH) 2007-2013
Finančné prostriedky vyplatené zo zdroja EÚ– výdavky boli schválené certifikačným orgánom v Súhrnnej žiadosti o platbu(účet MF SR) SK74 8180 0000 0070 0032 5886
Finančné prostriedky vyplatené zo zdroja EÚ – výdavky príslušného kalendárneho roka/ neboli schválené certifikačným orgánom v Súhrnnej žiadosti o platbu SK52 8180 0000 0070 0011 5598
Finančné prostriedky vyplatené zo zdroja EÚ – výdavky predchádzajúcich kalendárnych rokov/ neboli schválené certifikačným orgánom v Súhrnnej žiadosti o platbu SK89 8180 0000 0070 0053 5912
Finančné prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vyplatené v príslušnom kalendárnom roku SK52 8180 0000 0070 0011 5598
Finančné prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vyplatené v predchádzajúcich kalendárnych rokoch SK89 8180 0000 0070 0053 5912
Príjem z odvodov za porušenie finančnej disciplíny z rozhodnutia Správy finančnej kontroly Bratislava SK67 8180 0000 0070 0053 5920
Príjem z odvodov za porušenie finančnej disciplíny z rozhodnutia Správy finančnej kontroly Zvolen SK39 8180 0000 0070 0053 5939
Príjem z odvodov za porušenie finančnej disciplíny z rozhodnutia Správy finančnej kontroly Košice SK17 8180 0000 0070 0053 5947

Ako identifikátor platby pri vrátení finančných prostriedkov (variabilný symbol) uveďte „číselný kód nezrovnalosti“zo Správy o zistenej nezrovnalosti, pri OP RH ide o kód z ITMS(napr. ak je kód nezrovnalosti N1391700127, ako variabilný symbol uveďte 1391700127). Do správy pre prijímateľa/poznámky uveďte „názov subjektu“, pri OP RH „kód projektu z ITMS“.

Pri dobrovoľnom vrátení finančných prostriedkovprijímateľom je nevyhnutné úhradu vykonať najneskôr do 10. decembra príslušného kalendárneho roka z dôvodu dodržania §8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Ako identifikátor platby pri dobrovoľnom vrátení finančných prostriedkov (variabilný symbol) uveďte „variabilný symbol pôvodnej platby“.

V prípade nejasností kontaktujte: nezrovnalosti@apa.sk,tel.: +421 918 612363, resp. +421 918 612295

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)