02.09.2015

Bankové účty pre vrátenie finančných prostriedkov

FOND / PROGRAM: Účet (IBAN)
Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF) 2004-2006
Finančné prostriedky vyplatené zo zdroja EÚ - EPUZF SK03 8180 0000 0070 0015 6541
Finančné prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vyplatené v minulých rokoch SK52 8180 0000 0070 0032 2984
Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (SOP PaRV) 2004-2006
Finančné prostriedky vyplatené zo zdroja EÚ - SOP PaRV SK83 8180 0000 0070 0024 5990
Finančné prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SK89 8180 0000 0070 0053 5912
Príjem z odvodov za porušenie finančnej disciplíny z rozhodnutia Správy finančnej kontroly Bratislava SK67 8180 0000 0070 0053 5920
Príjem z odvodov za porušenie finančnej disciplíny z rozhodnutia Správy finančnej kontroly Zvolen SK39 8180 0000 0070 0053 5939
Príjem z odvodov za porušenie finančnej disciplíny z rozhodnutia Správy finančnej kontroly Košice SK17 8180 0000 0070 0053 5947
Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF)
Finančné prostriedky vyplatené zo zdroja EÚ (priame platby, trhové opatrenia) SK03 8180 0000 0070 0015 6541
Finančné prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vyplatené v príslušnom kalendárnom roku SK86 8180 0000 0070 0007 1142
Finančné prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vyplatené v predchádzajúcich kalendárnych rokoch SK52 8180 0000 0070 0032 2984
Program rozvoja vidieka (PRV) 2007-2013
Finančné prostriedky vyplatené zo zdroja EÚ SK93 8180 0000 0070 0032 2925
Finančné prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vyplatené v príslušnom kalendárnom roku SK86 8180 0000 0070 0007 1142
Finančné prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vyplatené v predchádzajúcich kalendárnych rokoch SK52 8180 0000 0070 0032 2984
Operačný program Rybné hospodárstvo (OP RH) 2007-2013
Finančné prostriedky vyplatené zo zdroja EÚ– výdavky boli schválené certifikačným orgánom v Súhrnnej žiadosti o platbu(účet MF SR) SK74 8180 0000 0070 0032 5886
Finančné prostriedky vyplatené zo zdroja EÚ – výdavky príslušného kalendárneho roka/ neboli schválené certifikačným orgánom v Súhrnnej žiadosti o platbu SK52 8180 0000 0070 0011 5598
Finančné prostriedky vyplatené zo zdroja EÚ – výdavky predchádzajúcich kalendárnych rokov/ neboli schválené certifikačným orgánom v Súhrnnej žiadosti o platbu SK89 8180 0000 0070 0053 5912
Finančné prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vyplatené v príslušnom kalendárnom roku SK52 8180 0000 0070 0011 5598
Finančné prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vyplatené v predchádzajúcich kalendárnych rokoch SK89 8180 0000 0070 0053 5912
Príjem z odvodov za porušenie finančnej disciplíny z rozhodnutia Správy finančnej kontroly Bratislava SK67 8180 0000 0070 0053 5920
Príjem z odvodov za porušenie finančnej disciplíny z rozhodnutia Správy finančnej kontroly Zvolen SK39 8180 0000 0070 0053 5939
Príjem z odvodov za porušenie finančnej disciplíny z rozhodnutia Správy finančnej kontroly Košice SK17 8180 0000 0070 0053 5947

Ako identifikátor platby pri vrátení finančných prostriedkov (variabilný symbol) uveďte „číselný kód nezrovnalosti“zo Správy o zistenej nezrovnalosti, pri OP RH ide o kód z ITMS(napr. ak je kód nezrovnalosti N1391700127, ako variabilný symbol uveďte 1391700127). Do správy pre prijímateľa/poznámky uveďte „názov subjektu“, pri OP RH „kód projektu z ITMS“.

Pri dobrovoľnom vrátení finančných prostriedkovprijímateľom je nevyhnutné úhradu vykonať najneskôr do 10. decembra príslušného kalendárneho roka z dôvodu dodržania §8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Ako identifikátor platby pri dobrovoľnom vrátení finančných prostriedkov (variabilný symbol) uveďte „variabilný symbol pôvodnej platby“.

V prípade nejasností kontaktujte: nezrovnalosti@apa.sk,tel.: +421 918 612363, resp. +421 918 612295