PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

15-01-2016
Výzva na opatrenie 7.2.
Aktualizácia č. 1
27-10-2015
Výzva na opatrenie 7.2.
27-10-2015
Príručka pre žiadateľa
27-10-2015
Príloha č. 1 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 2 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 3 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 4 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 5 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 3.1. k výzve - Formulár ŽoNFP
Podopatrenie 7.2
27-10-2015
Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP
PROJEKT REALIZÁCIE K PODOPATRENIU 7.2.
27-10-2015
Príloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP
ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA KU KONFLIKTU ZÁUJMU
27-10-2015
Príloha č. 3a k Formuláru ŽoNFP
tabuľková časť 7.2 a
27-10-2015
Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP
tabuľková časť 7.2 b
27-10-2015
Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP
VEREJNÁ SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka
27-10-2015
Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP
UŽŠIA SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka
27-10-2015
Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP
ROKOVACIE KONANIE SO ZVEREJNENÍM – nadlimitná zákazka
27-10-2015
Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP
PRIAME ROKOVACIE KONANIE – nadlimitná zákazka
27-10-2015
Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – dvojobálkový systém
27-10-2015
Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – jednoobálkový systém
27-10-2015
Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP
Zákazky ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná, alebo vyššia ako 5 000 EUR

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)