PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

15-01-2016
Výzva na opatrenie 7.2.
Aktualizácia č. 1
27-10-2015
Výzva na opatrenie 7.2.
27-10-2015
Príručka pre žiadateľa
27-10-2015
Príloha č. 1 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 2 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 3 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 4 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 5 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 3.1. k výzve - Formulár ŽoNFP
Podopatrenie 7.2
27-10-2015
Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP
PROJEKT REALIZÁCIE K PODOPATRENIU 7.2.
27-10-2015
Príloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP
ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA KU KONFLIKTU ZÁUJMU
27-10-2015
Príloha č. 3a k Formuláru ŽoNFP
tabuľková časť 7.2 a
27-10-2015
Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP
tabuľková časť 7.2 b
27-10-2015
Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP
VEREJNÁ SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka
27-10-2015
Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP
UŽŠIA SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka
27-10-2015
Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP
ROKOVACIE KONANIE SO ZVEREJNENÍM – nadlimitná zákazka
27-10-2015
Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP
PRIAME ROKOVACIE KONANIE – nadlimitná zákazka
27-10-2015
Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – dvojobálkový systém
27-10-2015
Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – jednoobálkový systém
27-10-2015
Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP
Zákazky ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná, alebo vyššia ako 5 000 EUR

DO POZORNOSTI

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
(Vystavené dňa 04-11-2010)
Oznámenie
(Vystavené dňa 20-09-2010)
Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím ...
(Vystavené dňa 28-06-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
(Vystavené dňa 13-05-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
(Vystavené dňa 22-04-2010)