PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

15-01-2016
Výzva na opatrenie 7.5.
Aktualizácia č. 1
27-10-2015
Výzva na opatrenie 7.5.
27-10-2015
Príručka pre žiadateľa
27-10-2015
Príloha č.1 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 2 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 3 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 4 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 5 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 3.1. k výzve - Formulár ŽoNFP
Podopatrenie 7.5.
27-10-2015
Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP
PROJEKT REALIZÁCIE K PODOPATRENIU 7.5.
27-10-2015
Príloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP
ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA KU KONFLIKTU ZÁUJMU
27-10-2015
Príloha č. 3a k Formuláru ŽoNFP
tabuľková časť 7.5 a
27-10-2015
Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP
tabuľková časť 7.5 b
27-10-2015
Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP
VEREJNÁ SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka
27-10-2015
Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP
UŽŠIA SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka
27-10-2015
Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP
ROKOVACIE KONANIE SO ZVEREJNENÍM – nadlimitná zákazka
27-10-2015
Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP
PRIAME ROKOVACIE KONANIE – nadlimitná zákazka
27-10-2015
Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – dvojobálkový systém
27-10-2015
Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – jednoobálkový systém
27-10-2015
Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP
Zákazky ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná, alebo vyššia ako 5 000 EUR