PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

15-01-2016
Výzva na opatrenie 7.5.
Aktualizácia č. 1
27-10-2015
Výzva na opatrenie 7.5.
27-10-2015
Príručka pre žiadateľa
27-10-2015
Príloha č.1 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 2 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 3 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 4 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 5 k príručke
27-10-2015
Príloha č. 3.1. k výzve - Formulár ŽoNFP
Podopatrenie 7.5.
27-10-2015
Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP
PROJEKT REALIZÁCIE K PODOPATRENIU 7.5.
27-10-2015
Príloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP
ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA KU KONFLIKTU ZÁUJMU
27-10-2015
Príloha č. 3a k Formuláru ŽoNFP
tabuľková časť 7.5 a
27-10-2015
Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP
tabuľková časť 7.5 b
27-10-2015
Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP
VEREJNÁ SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka
27-10-2015
Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP
UŽŠIA SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka
27-10-2015
Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP
ROKOVACIE KONANIE SO ZVEREJNENÍM – nadlimitná zákazka
27-10-2015
Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP
PRIAME ROKOVACIE KONANIE – nadlimitná zákazka
27-10-2015
Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – dvojobálkový systém
27-10-2015
Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – jednoobálkový systém
27-10-2015
Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP
Zákazky ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná, alebo vyššia ako 5 000 EUR

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)