PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Rok 2015

30-03-2015
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016.
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja ...
30-03-2015
Príručka pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016.
30-03-2015
Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016
30-03-2015
Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov
30-03-2015
Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizáciu vinohradov
30-03-2015
Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
30-03-2015
Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov
30-03-2015
Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov k žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
30-03-2015
Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom
30-03-2015
Zoznam oprávnených a neoprávnených činností a nákladov/výdavkov
30-03-2015
Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

Rok 2014

02-10-2014
Aktualizovaný Metodický postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2014/2015
10-04-2014
Metodický postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2014/2015
10-04-2014
Príloha č. 1: Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradovcie vinohradov
10-04-2014
Príloha č. 2: Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkovcie vinohradov
10-04-2014
Príloha č. 3: Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizácie vinohradov
10-04-2014
Príloha č. 4: Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov
10-04-2014
Príloha č. 5: Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov
10-04-2014
Príloha č. 6: Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov
10-04-2014
Príloha č. 7: Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)