Reštrukturalizácia vinohradov

Rok 2014

10.04.2014

Príloha č. 1: Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradovcie vinohradov

10.04.2014

Príloha č. 2: Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkovcie vinohradov

10.04.2014

Príloha č. 3: Oznámenie o začatí realizácie reštrukturalizácie vinohradov

10.04.2014

Príloha č. 4: Žiadosť o zmenu schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov

10.04.2014

Príloha č. 5: Oznámenie o ukončení realizácie reštrukturalizácie vinohradov

10.04.2014

Príloha č. 6: Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov

10.04.2014

Príloha č. 7: Zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom

10.04.2014

Príloha č. 8: Zoznam oprávnených a neoprávnených činností a nákladov/výdavkov

10.04.2014

Príloha č. 9: Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

02.10.2014

Aktualizovaný Metodický postup pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2014/2015

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev