Legislatíva SR

22.06.2016

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 10. decembra 2014 č. 660/2014/100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve

22.06.2016

Zákon č. 358/2015 Z.z.

o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o štátnej pomoci)

22.12.2017

Zákon č. 523/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

05.04.2019

Schéma štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v znení Dodatku č. 1

Číslo schémy: SA.46903(2016/XA)

05.04.2019

Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku č. 1

Číslo schémy: SA.46904(2016/XA)

05.04.2019

Schéma štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 1

Číslo schémy: SA.46905(2016/XA)

05.04.2019

Schéma minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení Dodatku č. 3

Číslo schémy: DM – 3/2014

05.04.2019

Schéma minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Číslo schémy: DM – 12/2017

30.03.2020

Schéma štátnej pomoci na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení Dodatku č. 2

Číslo schémy: SA.46931

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev