PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Školský rok 2015/2016

22-12-2015
OZNÁMENIE O ZNÍŽENÍ SADZBY DANE Z PRIDANEJ HODNOTY V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ MLIEKO
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcie poľnohospodárstva k.č. 31292/2015 oznamuje, že znížená sadzba DPH vo výške 10 % sa bude podľa § 27 ods. 1 druhej vety zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom od 01. 01. 2016 uplatňovať...
14-08-2015
Príručka pre žiadateľov - školský mliečny program pre školský rok 2015/2016 s účinnosťou od 17.8.2015
o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2015/2016.
14-08-2015
Priloha A
Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
14-08-2015
Priloha B
Žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov
14-08-2015
Priloha C
Žiadosť o poskytnutie pomoci
14-08-2015
Priloha D
Hlásenie školy (predškolského zariadenia) o spotrebe mlieka
14-08-2015
Priloha E
Záväzné vyhlásenie školy (predškolského zariadenia) - bežná distribúcia
14-08-2015
Priloha F
Záväzné vyhlásenie školy (predškolského zariadenia) - automaty
14-08-2015
Priloha H
Vzor výpočtu počtu dávok, max. platieb a prepočet na kg pri niektorých výrobkoch
14-08-2015
Priloha I
Mesačný výkaz škol. zariadenie o spotrebe
14-08-2015
Priloha J
Mesačný výkaz - predajné automaty

Školský rok 2014/2015

19-08-2014
Metodický pokyn
pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2014/2015.

(prílohy A - F aktualizované 10.12.2014)

24-09-2014
Vzor mesačného hlásenia za školský rok 2014-2015

Školský rok 2013/2014

03-02-2014
Metodický pokyn
pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2013/2014 v znení dodatku č. 1/2014 rozhodnutím č. 64/2013 s účinnosťou od 1.2.2014
03-02-2014
Príloha A - žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
03-02-2014
Príloha B - žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov
03-02-2014
Príloha C - žiadosť o poskytnutie pomoci
01-08-2013
Metodický pokyn
pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2013/2014
01-08-2013
Príloha A - žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
01-08-2013
Príloha B - žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)