Aktuálne výzvy

28.01.2019

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 37/PRV/2018

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie
Podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie
Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 11.12.2018 do: otvorená výzva
viac informácií
28.01.2019

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 36/PRV/2018

Výzva s neobmedzenou platnosťou
pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie
podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

11.01.2019

Inštrukcie k finančnému ročnému zúčtovaniu Podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov za rok 2018

Výzva s neobmedzenou platnosťou
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Inštrukciu k finančnému ročnému zúčtovaniu Podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov za rok 2018 v zmysle schémy minimálnej pomoci v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov číslo schémy DM-12/2017 a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č..226/2017 Z. z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.
viac informácií
11.12.2018

Výzva č. 37/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie
Podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie
Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 11.12.2018 do: otvorená výzva
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

05.12.2018

Výzva č. 36/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020

Výzva s neobmedzenou platnosťou
pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie
podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov
Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014 - 2020 / Výzvy / Opatrenie 1 / Podpopatrenie 1.1
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

21.08.2018

Informácie určené dovozcom/vývozcom poľnohospodárskych komodít

Výzva s neobmedzenou platnosťou
PPA odporúča jednotlivým novým dovozcom/vývozcom poľnohospodárskych komodít kontaktovať PPA - oddelenie obchodných mechanizmov v súvislosti s registráciou dovozcov/vývozcov. Údaje do elektronického formulára Žiadosti o registráciu dovozcu/vývozcu je možné vypĺňať priamo do jednotlivých kolóniek formulára, alebo po vytlačení vypísať ručne. Súčasťou formulára žiadosti je aj informácia, aké sprievodné doklady je potrebné pri registrácii predložiť. Formulár o registráciu dovozcu/vývozcu:
Vyplnený a podpísaný formulár spolu so sprievodnými dokladmi zašlite na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12
821 05 Bratislava

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

11.07.2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ZAMESTNÁVNIE ZNEVÝHODNENÝCH PRACOVNÍKOV VO FORME MZDOVÝCH DOTÁCIÍ

Výzva s neobmedzenou platnosťou
o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA.46931 na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení Dodatku č. 1.
viac informácií
11.06.2018

Výzva č. 33/PRV/2018 pre podopatrenie 2.3

Výzva s neobmedzenou platnosťou
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky
Podopatrenie 2.3 – Podpora na odbornú prípravu poradcov
Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 11.6.2018 do 23.7.2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

19.01.2018

Podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Výzva bola aktualizovaná dňa 19.11.2018
Aktualizáciu č. 2 nájdete tu

Výzva bola aktualizovaná dňa 11.6.2018
Aktualizáciu č. 1 nájdete tu
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

30.11.2017

Výzva č. 24/PRV/2017

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev