PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Legislatíva ES pre opatrenia PRV

Poznámka:
V Zozname sú uvedené nariadenia, ktoré sú platné pre opatrenia Plánu rozvoja vidieka SR 2004 - 2006, a zeleným písmom je uvedené ukončenie platnosti príslušného nariadenia.

16-03-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999
o dňa 21. júna 1999 ustanovujúca všeobecné podmienky štruktúrnych fondov
(zrušené nariadenie ku dňu 31.12..2006)
Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1 - 42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 14 Zväzok 01 S. 31 - 72
16-03-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1268/1999
z 21. júna 1999 o podpore spoločenstva na predvstupové opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy v predvstupovom období
(zrušené nariadenie ku dňu 31.12..2006)
Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 87 - 93 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 11 Zväzok 31 S. 268 - 274
16-03-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 1929/2000
z 12. septembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2603/1999 ustanovujúce pravidlá pre prechod na podporu rozvoja vidieka ustanovenú nariadením Rady (ES) č. 1257/1999 pokiaľ ide o transformáciu agroenvironmentálnych záväzkov prijatých v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 2078/92
Ú. v. ES L 231, 13.9.2000, s. 5 - 5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 30 S. 287
16-03-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 1685/2000
z 28. júla 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 s ohľadom na uplatniteľnosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi
(zrušené nariadenia ku dňu15.1.2007)
Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 39 - 48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 14 Zväzok 01 S. 122 - 131
16-03-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003
z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001
Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1 - 69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 40 S. 269 - 337

Legislatíva ES pre opatrenia PRV

Poznámka:
V Zozname sú uvedené nariadenia, ktoré sú platné pre opatrenia Plánu rozvoja vidieka SR 2004 - 2006, a zeleným písmom je uvedené ukončenie platnosti príslušného nariadenia.

16-03-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999
zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia
Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80 - 102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 25 S. 391 - 413

Legislatíva ES pre opatrenia PRV

Poznámka:
V Zozname sú uvedené nariadenia, ktoré sú platné pre opatrenia Plánu rozvoja vidieka SR 2004 - 2006, a zeleným písmom je uvedené ukončenie platnosti príslušného nariadenia.

16-03-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 816/2003
z 12. mája 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2808/98, ktorým sa stanovujú pravidlá na uplatňovanie poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve
Ú. v. EÚ L 116, 13.5.2003, s. 12 - 12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 38 S. 512
16-03-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 817/2004
z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF)
(čiastočne zrušené nariadenie ku dňu 15. 1. 2007)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 30 - 82 (DA)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 30 - 84 (ES, DE)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 31 - 88 (EL)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 30 - 81 (EN)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 31 - 82 (FI)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 30 - 83 (FR)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 29 - 81 (IT)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 30 - 87 (NL)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 31 - 84 (PT)
Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004, s. 29 - 80 (SV)
mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 46 S. 87 - 118

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)