PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Legislatíva ES pre opatrenia SOP

Poznámka:
V Zozname sú uvedené nariadenia, ktoré sú platné pre opatrenia SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 - 2006, a zeleným písmom je uvedené ukončenie platnosti príslušného nariadenia.

16-03-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999
zo dňa 21. júna 1999 ustanovujúca všeobecné podmienky štruktúrnych fondov
(zrušené nariadenie ku dňu 31.12.2006)
Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1 - 42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 14 Zväzok 01 S. 31 - 72
16-03-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1263/1999
z 21. júna 1999 o finančnom nástroji na usmerňovanie rybného hospodárstva
(zrušené nariadenie ku dňu 31.12.2006)
Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 54 - 56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 01 Zväzok 03 S. 121 - 123
16-03-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 2792/1999
o 17. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú presné predpisy a opatrenia týkajúce sa štrukturálnej pomoci spoločenstva v sektore rybného hospodárstva
(zrušené nariadenie ku dňu 31.12.2006)
Ú. v. ES L 337, 30.12.1999, s. 10 - 28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 04 Zväzok 04 S. 179 - 197
16-03-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 1159/2000
z 30. mája 2000 o opatreniach pre informovanie a publicitu týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov, ktoré majú vykonať členské štáty
(zrušené nariadenie ku dňu 15.1.2007)
Ú. v. ES L 130, 31.5.2000, s. 30 - 36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 14 Zväzok 01 S. 115 - 121
16-03-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 1685/2000
z 28. júla 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 s ohľadom na uplatniteľnosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi
(zrušené nariadenie ku dňu 15.1.2007)
Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 39 - 48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 14 Zväzok 01 S. 122 - 131
16-03-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 2722/2000
z 13. decembra 2000, ktorým sa vytvárajú podmienky, za ktorých je možné prispievať pomocou Finančného nástroja na usmerňovanie rybného hospodárstva (FIFG) k odstráneniu patologických rizík v akvakultúre
(zrušené nariadenie ku dňu 29.5.2007)
Ú. v. ES L 314, 14.12.2000, s. 10 - 10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 04 Zväzok 04 S. 351 - 35
16-03-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1451/2001
z 28. júna 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2792/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá a postupy týkajúce sa štrukturálnej pomoci Spoločenstva v sektore rybárstva
Ú. v. ES L 198, 21.7.2001, s. 9 - 10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 04 Zväzok 05 S. 107
16-03-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 366/2001
z 22. februára 2001 stanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie opatrení ustanovených v nariadení Rady (ES) č. 2792/1999
(zrušené nariadenie ku dňu 29.5.2007)
Ú. v. ES L 55, 24.2.2001, s. 3 - 15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 04 Zväzok 05 S. 26 - 38
16-03-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 438/2001
z 2. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999, pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov
(zrušené nariadenia ku dňu15.1.2007)
Ú. v. ES L 63, 3.3.2001, s. 21 - 43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 14 Zväzok 01 S. 132 - 154
16-03-2005
Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady
z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín
Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1 - 24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 15 Zväzok 06 S. 463 - 486
16-03-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 179/2002
z 28. januára 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2792/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá a opatrenia, ktoré sa týkajú štrukturálnej pomoci Spoločenstva v sektore rybného hospodárstva
Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 25 - 26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 04 Zväzok 05 S. 327
16-03-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 2369/2002
z 20. decembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2792/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá a postupy týkajúce sa štrukturálnej pomoci spoločenstva v sektore rybárstva
Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 49 - 56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 04 Zväzok 05 S. 450

Legislatíva ES pre opatrenia SOP

Poznámka:
V Zozname sú uvedené nariadenia, ktoré sú platné pre opatrenia SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 - 2006, a zeleným písmom je uvedené ukončenie platnosti príslušného nariadenia.

16-03-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999
zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia
Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80 - 102 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 25 S. 391 - 413

Legislatíva ES pre opatrenia SOP

Poznámka:
V Zozname sú uvedené nariadenia, ktoré sú platné pre opatrenia SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 - 2006, a zeleným písmom je uvedené ukončenie platnosti príslušného nariadenia.

16-03-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 448/2004 z 10. marca 2004
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1685/2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 s ohľadom na uplatniteľnosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1145/2003
Ú. v. EÚ L 72, 11.3.2004, s. 66 - 77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 14 Zväzok 02 S. 3
16-03-2005
Rozhodnutie Komisie 2004/344/ES z 23. marca 2004
ktorým sa stanovuje rozdelenie výkonnostnej rezervy podľa členských štátov na pomoc zo štrukturálnych fondov spoločenstva podľa cieľov 1, 2 a 3 a finančného nástroja na usmerňovanie rybolovu mimo cieľa 1 (oznámené pod číslom dokumentu C(2004) 883)
Ú. v. EÚ L 111, 17.4.2004, s. 41 - 74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 14 Zväzok 02 S. 18

Legislatíva ES pre opatrenia PRV

Poznámka:
V Zozname sú uvedené nariadenia, ktoré sú platné pre opatrenia Plánu rozvoja vidieka SR 2004 - 2006, a zeleným písmom je uvedené ukončenie platnosti príslušného nariadenia.

16-03-2005
Nariadenie Rady (EHS) č. 2092/1991
z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín
Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1 - 15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 15 Zväzok 02 S. 39 - 55
16-03-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 1962/1996
z 11. októbra 1996, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 2772/95, ktorým sa nahrádzajú hodnoty v ECU v nariadení Rady (EHS) č. 2078/92 o metódach poľnohospodárskej výroby zlučiteľných s požiadavkami na ochranu životného prostredia a zachovanie prírody
OJ L 259, 12.10.1996, p. 7-7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
16-03-2005
Smernica Rady 96/22/ES
z 29. apríla 1996 o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka, ktorou sa zrušujú smernice 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS
Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3 - 9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 19 S. 64 - 70
16-03-2005
Smernica Rady 96/23/ES
z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS
Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10 - 32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 19 S. 71 - 93
16-03-2005
Nariadenie Rady (ES) č. 1258/1999
zo 17. mája 1999 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky
(zrušené nariadenie ku dňu 31.12.2006)
Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103 - 112 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 25 S. 414 - 423

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)