PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - víno - Podpora za trvalé ukončenie výsadby vinohradov

24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008
z 27. júna 2008, ktorými sa ustanovujú podrobné pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore
(platné od 01. 08. 2008)
(Ú. V. EÚ L 170, 30. 6. 2008, s. 1 - 80 )

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - víno - Podpora za trvalé ukončenie výsadby vinohradov

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)
(Účinné od 1. 7. 2008)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - osivá - Registrácia zmlúv na rozmnožovanie v tretích krajinách

17-12-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) – pre cukor platné od 1. 10. 2008
(Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1 – 149)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - osivá - Registrácia zmlúv na rozmnožovanie v tretích krajinách

10-09-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 491/2007
z 3. mája 2007 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1947/2005, pokiaľ ide o oznamovanie údajov o osivách
(Ú. v. EÚ L 116, 4.5.2007, s. 3 – 4) (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - osivá - Registrácia zmlúv na rozmnožovanie v tretích krajinách

13-01-2005
Nariadenie Komisie (EHS) č.2913/1992
z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva
(Ú. v. EÚ L 302, 19.10.1992, s. 1-50) ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 02 Zväzok 04 s. 307 - 356

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - osivá - Registrácia zmlúv na rozmnožovanie v tretích krajinách

13-10-2004
Nariadenie Komisie (EHS) č.2514/1978
z 26. októbra 1978 o registrácii v členských štátoch zmlúv na rozmnožovanie osiva v nečlenských krajinách
(Ú. v. EÚ L 301, 28.10.1978, s. 10-11) (DA, DE, EN, FR, IT, NL) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 04 s. 12

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ľan a konope - Podpora spracovateľským podnikom na ľan a konope

25-05-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 72/2009
z 19. januára 2009 o úpravách spoločnej poľnohospodárskej politiky zmenením a doplnením nariadení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nariadení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007
(Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 1 – 15)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ľan a konope - Podpora spracovateľským podnikom na ľan a konope

13-01-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 507/2008
zo 6. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno (kodifikované znenie)
(Ú. v. EÚ L 149, 7.6..2008, s. 38)
12-01-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 247/2008
zo 17. marca 2008 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 76, 19.3.2008, s. 1)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - ľan a konope - Podpora spracovateľským podnikom na ľan a konope

17-12-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) – pre cukor platné od 1. 10. 2008
(Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1 – 149)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - chmeľ - Uznávanie a registrácia organizácií výrobcov chmeľu

18-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1299/2007
zo 6. novembra 2007 o uznávaní organizácií výrobcov chmeľu v platnom znení
(účinnosť od 27. novembra 2007)
(Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2007, s. 4)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - chmeľ - Uznávanie a registrácia organizácií výrobcov chmeľu

17-12-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) – pre cukor platné od 1. 10. 2008
(Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1 – 149)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - chmeľ - Uznávanie a registrácia organizácií výrobcov chmeľu

10-09-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1557/2006
z 18. októbra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1952/2005, pokiaľ ide o registráciu zmlúv a oznamovanie údajov v sektore chmeľu
(účinnosť od 22. októbra 2006)
(Ú. v. EÚ L 288, 19.10.2006, s. 18 – 20)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - sušené krmivá - Podpora spracovateľským podnikom na sušené krmivo

17-12-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) – pre cukor platné od 1. 10. 2008
(Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1 – 149)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - sušené krmivá - Podpora spracovateľským podnikom na sušené krmivo

05-02-2005
Nariadenie Komisie (ES) č.382/2005
zo 7.marca 2005 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom.
(Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 4-19)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - sušené krmivá - Podpora spracovateľským podnikom na sušené krmivo

13-01-2005
Nariadenie Komisie (EHS) č.2913/1992
z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva
(Ú. v. EÚ L 302, 19.10.1992, s. 1-50) ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 02 Zväzok 04 s. 307 - 356

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - zemiakový škrob - Určenie a správa výrobných kvót zemiakového škrobu

24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 571/2009
z 30. júna 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o stanovenie systému kvót pri výrobe zemiakového škrobu
(Ú. v. EÚ L 171, 1.7.2009, s. 6–16)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - zemiakový škrob - Určenie a správa výrobných kvót zemiakového škrobu

25-05-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 72/2009
z 19. januára 2009 o úpravách spoločnej poľnohospodárskej politiky zmenením a doplnením nariadení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nariadení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007
(Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 1 – 15)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - zemiakový škrob - Určenie a správa výrobných kvót zemiakového škrobu

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)
(Účinné od 1. 7. 2008)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - zemiakový škrob - Určenie a správa výrobných kvót zemiakového škrobu

16-02-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 941/2005
z 30. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1868/94, ktorým sa ustanovuje systém kvót na výrobu zemiakového škrobu
(Ú. v. EÚ L 159, 22.6.2005, s. 1-3)

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)