PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - obilniny - Intervenčné skladovanie obilnín

08-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 428/2008
z 8. mája 2008, určujúce intervenčné centrá pre obilniny (kodifikované znenie)
(Ú. V. EÚ L 129, 17.5.2008, s. 8-38)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - obilniny - Intervenčné skladovanie obilnín

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)
(Účinné od 1. 7. 2008)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - obilniny - Intervenčné skladovanie obilnín

14-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1913/2006
z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia
(Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52-63)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - obilniny - Intervenčné skladovanie obilnín

02-10-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2006
z 21. júna 2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov
(Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 35-89)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - cukor a izoglukóza - Nové nariadenia vydané v rámci reformy v sektore cukru

26-02-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 1204/2009
zo 4. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 968/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve
(Ú. v. EÚ L 323, 10.12.2009, s. 64)
26-02-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 1055/2009
z 5. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia Rady (ES) č. 951/2006 a 1234/2007 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót
(Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2009, s. 61)
26-02-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 1053/2009
z 5. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 952/2006 a 1234/2007 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore s cukrom
(Ú. v. EÚ L 290, 6.11.2009, s. 64)
20-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 183/2009
zo 6. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha 1 k nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o úpravu tarifných kvót na hospodársky rok 2009/2010 v sektore cukru
(Ú. v. EÚ L 63, s. 9)
19-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 707/2008
z 24. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 952/2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia (ES) č. 1234/2007 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót
(Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2008, s. 4 – 17 )
18-12-2009
Rozhodnutia Komisie 2008/3498/ES
zo 14. júla 2008, ktorým sa na hospodársky rok 2008/2009 stanovujú sumy dodatočnej pomoci na diverzifikáciu, ktoré sa majú udeliť v rámci dočasného režimu pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve
(Ú. v. EÚ L 193, 11. 7. 2008, s. 16 – 17)
17-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 510/2008
zo 6. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 na hospodársky rok 2008/2009 – pre cukor platné od 1. 10. 2008
(Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61 – 62)
16-12-2009
Oznámenie Komisie č. 2008/ C 109/ 03
z 30. apríla 2008 o dostupnosti finančných zdrojov na poskytnutie reštrukturalizačnej pomoci na hospodársky rok 2008/2009 podľa oznámenia Komisie č. K/2008/3498 zo 14. júla 2008
(Ú. v. EÚ C 109, 30. 4. 2008, s. 3 )
15-12-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 361/2008
zo 14. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) – pre cukor platné od 1. 10. 2008
(Ú. v. EÚ L 121, 7.5.2008, s. 1 – 31
14-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1264/2007
z 26. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 968/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve
(Ú.v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 16-24)
13-12-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) – pre cukor platné od 1. 10. 2008
(Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1 – 149)
12-12-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 1261/2007
z 9. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve
(Ú.v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 8-12)
11-12-2009
Nariadenie Rady (ES) č. 1260/2007
z 9. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru
(Ú.v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1-5)
10-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1065/2007
zo 17. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 493/2006, pokiaľ ide o prechodné opatrenia v rámci reformy spoločnej organizácie trhu v sektore cukru
(Ú. v. EÚ L 243, 18.9.2007, s. 6-6)
09-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 739/2007
z 28. júna 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 493/2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v rámci reformy spoločnej organizácie trhu v sektore cukru
(Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 22-23)
24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 551/2007
z 22. mája 2007, ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) číslo 952/2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia (ES) číslo 1234/2007 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a režimom kvót
(Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007, s. 7 – 9 )

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)