PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - cukor a izoglukóza - Nové nariadenia vydané v rámci reformy v sektore cukru

14-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1913/2006
z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia
(Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52-63)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - cukor a izoglukóza - Nové nariadenia vydané v rámci reformy v sektore cukru

12-12-2006
Nariadenie komisie (ES) č. 1542/2006
z 13. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 493/2006, pokiaľ ide o prechodné opatrenia v rámci reformy spoločnej organizácie trhu v sektore cukru
(Ú. v. EÚ L 283, 14.10.2006, s. 24-26)
09-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1541/2006
z 13. októbra 2006 , ktorým sa stanovuje koeficient umožňujúci určenie prahovej hodnoty pre stiahnutie z trhu podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 493/2006
(Ú. v. EÚ L 283, 14.10.2006, s. 22-23)
30-05-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 320/2006
z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky
(OJ L 58, 28.2.2006, p. 42-50)
25-05-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 968/2006
z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve
(Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 32-43)
21-05-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 493/2006
z 27. marca 2006, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v rámci reformy spoločnej organizácie trhu v sektore cukru a ktorým sa dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1265/2001 a (ES) č. 314/2002
(Ú. v. EÚ L 89, 28.3.2006, s. 11-19)
20-05-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005
z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
(Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005, s. 1 - 39)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - cukor a izoglukóza - Stanovenie a správa produkčných kvót cukru

25-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 858/2008
z 1.septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 967/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné podmienky v súvislosti s výrobou mimo kvót v sektore cukru
(Ú. v. EÚ L 235, 2. 9. 2008, s. 7 – 9 )
24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 707/2008
z 24. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 952/2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia (ES) č. 1234/2007 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót
(Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2008, s. 4 – 17 )

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - cukor a izoglukóza - Stanovenie a správa produkčných kvót cukru

17-12-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) – pre cukor platné od 1. 10. 2008
(Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1 – 149)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - cukor a izoglukóza - Stanovenie a správa produkčných kvót cukru

10-10-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 967/2006
z 29. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné podmienky uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s výrobou mimo kvót v sektore cukru
(Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 22–31)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - cukor a izoglukóza - Intervencia

20-12-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 687/2009
z 29. júla 2009, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 877/2008, (ES) č. 878/2008 a (ES) č. 879/2008, ktorými sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Maďarska, Slovenska, Švédska a Talianska
(Ú.v. EÚ L 198, 30.7.2009, s. 3)
26-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 999/2008
zo 14. októbra 2008, ktorým sa na účtovný rok 2009 EPZF stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú uplatňovať pri výpočte nákladov na financovanie intervenčných opatrení vo forme nákupu, skladovania a predaja zásob
(Ú. v. EÚ L 273, 15. 10. 2008, s. 5 - 6 )
24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 983/2008
z 3. októbra 2008, ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v rozpočtovom roku 2009 majú vyúčtovať členským štátom na dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve
(Ú. v. EÚ L 268, 9. 10. 2008, s. 3 – 7 )
20-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 826/2008
z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov
(Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3 – 22)
04-10-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006
z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót
(Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 39-59)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - cukor a izoglukóza - Intervencia

02-10-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2006
z 21. júna 2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov
(Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 35-89)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - cukor a izoglukóza - Intervencia

21-09-2006
Nariadenie Komisie (EHS) č. 1265/69
z 1. júla 1969, ktorým sa stanovujú metódy určenia kvality cukru nakupovaného intervenčnými agentúrami
(Ú. v. EÚ L 163, 4.7.1969, s. 1-6) (DE, FR, IT, NL) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 01 s. 162

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - cukor a izoglukóza - Hlásenie EK o odvodoch z produkcie cukru a zostavovanie A a B evidencie

25-11-2009
Rozhodnutie komisie 2009/504/ES, Euratom
z 28. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie EK č. 97/245/ES, Euratom, podmienky pre poskytovanie informácií v systéme vlastných zdrojov Spoločenstva
(Oznámenie EK K(2009) z 28.5.2009)
12-07-2007
2007/436/ES, Euratom: Rozhodnutie Rady
zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev
(Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17-21)

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)