Pre rastlinné komodity

Opatrenie: víno - reštrukturalizácia vinohradov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2019
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017

o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Zákon č. 313/2009 Z. z.

o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150

z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (konsolidované znenie 18/02/2017)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149

z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008

Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008

z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore v platnom znení (konsolidované znenie 03/03/2018)

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013

zo 17. december 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (konsolidované znenie 01/02/2020)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014

z 11. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura. (konsolidované znenie 30/07/2018)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení (konsolidované znenie 01/01/2019)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013

zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 v platnom znení (konsolidované znenie 01/02/2020)

Opatrenie: poistenie úrody

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2019
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločenskej organizácie trhu s vínom

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017

o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Zákon č. 313/2009 Z. z.

o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

Vyhláška MP SR č. 350/2009 Z. z.

z 19. augusta 2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150

z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (konsolidované znenie 18/02/2017)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149

z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008

Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008

z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore v platnom znení (konsolidované znenie 03/03/2018)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014

z 11. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura. (konsolidované znenie 30/07/2018)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení (konsolidované znenie 01/01/2019)

Opatrenie: investície

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2019
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločenskej organizácie trhu s vínom
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017

o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Zákon č. 313/2009 Z. z.

o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

Vyhláška MP SR č. 350/2009 Z. z.

z 19. augusta 2009, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150

z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (konsolidované znenie 18/02/2017)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149

z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008

Oznámenie Komisie z 31. 07. 2014

Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01)

Odporúčanie Komisie č. 2003/361/ES

zo 6. mája 2003 o definícii malých a stredných podnikov

Príručka pre používateľov k definícii malých a stredných podnikom, ktorej súčasťou je aj preklad Odporúčania Komisie č. 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii malých a stredných podnikov do SJ – právne nezáväzná pomôcka - http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/sk/renditions/pdf

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013

zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (konsolidované znenie 11/05/2019)

Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008

z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore v platnom znení (konsolidované znenie 03/03/2018)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013

zo 17. december 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (konsolidované znenie 01/02/2020)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014

z 11. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura. (konsolidované znenie 30/07/2018)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení (konsolidované znenie 01/01/2019)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013

zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 v platnom znení (konsolidované znenie 01/02/2020)

Opatrenie: propagácia v členskom štáte

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2019
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017

o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Zákon č. 313/2009 Z. z.

o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150

z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (konsolidované znenie 18/02/2017)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149

z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008

Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008

z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore v platnom znení (konsolidované znenie 03/03/2018)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014

z 11. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura. (konsolidované znenie 30/07/2018)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení (konsolidované znenie 01/01/2019)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013

zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 v platnom znení (konsolidované znenie 01/02/2020)

Opatrenie: propagácia v treťom štáte

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2019
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017

o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Zákon č. 313/2009 Z. z.

o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1150

z 15. apríla 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva (konsolidované znenie 18/02/2017)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1149

z 15. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vnútroštátne podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008

Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008

z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore v platnom znení (konsolidované znenie 03/03/2018)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014

z 11. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura. (konsolidované znenie 30/07/2018)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení (konsolidované znenie 01/01/2019)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013

zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 v platnom znení (konsolidované znenie 01/02/2020)

Opatrenie: obilniny - intervenčný nákup, predaj a skladovanie obilnín

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/1240

z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (konsolidované znenie 07/02/2018)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/1238

z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (konsolidované znenie 07/02/2018)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1845

zo 14. októbra 2015, ktorým sa na účtovný rok EPZF 2016 stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú použiť na výpočet nákladov na financovanie intervenčných opatrení v podobe nákupu, skladovania a predaja zásob

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS v platnom znení (konsolidované znenie 15/07/2019)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014

zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (konsolidované znenie 10/06/2019)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014

z 11. marca 2014 , ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura. (konsolidované znenie 30/07/2018)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2014

z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výdavky na verejnú intervenciu (konsolidované znenie 04/09/2014)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 488/2014

z 12. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu kadmia v potravinách

Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006

z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách, v platnom znení (konsolidované znenie 28/11/2019)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 401/2006

z 23. februára 2006, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu hodnôt mykotoxínov v potravinách v platnom znení (konsolidované znenie 01/07/2014)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013

zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (konsolidované znenie 19/10/2018)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení (konsolidované znenie 01/01/2019)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013

zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 v platnom znení (konsolidované znenie 01/02/2020)