PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - obilniny - Intervenčný nákup obilnín

25-02-2010
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009
z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie (účinnosť od 5.1.2010, uplatňuje sa pre obilniny od 1.7.2010)
(Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, p. 35–89)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - obilniny - Intervenčný nákup obilnín

24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1012/2009
z 26. októbra 2009, ktorým sa na účtovný rok 2010 EPZF stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú použiť na výpočet nákladov na financovanie intervenčných opatrení vo forme nákupu, skladovania a predaja zásob
(Ú. v. EÚ L 280, 27.10.2009, s. 44–45)
Účinnosť 1. 10. 2009
24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1011/2009
z 26. októbra 2009, ktorým sa na účtovný rok 2010 stanovujú koeficienty zníženia hodnoty, ktoré sa majú uplatňovať pri nákupe poľnohospodárskych produktov v rámci intervencie
(Ú. v. EÚ L 280, 27.10.2009, s. 42–43)
Účinnosť 1. 10. 2009
24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 687/2008
z 18. júla 2008 , ktoré stanovuje postupy pre preberanie obilnín platobnými agentúrami a intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy pre určenie akosti obilnín (kodifikované znenie)
(Ú. v. EÚ L 192, 19.7.2008, s. 20 – 48)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - obilniny - Intervenčný nákup obilnín

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)
(Účinné od 1. 7. 2008)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - obilniny - Intervenčný nákup obilnín

14-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1913/2006
z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia
(Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52-63)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - obilniny - Intervenčný nákup obilnín

08-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2006
z 21. júna 2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov
(Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 35–89)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - obilniny - Intervenčný predaj obilnín

26-05-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 1130/2009
z 24. novembra 2009 o ustanovení spolocných podrobných pravidiel na overovanie použitia a/alebo miesta urcenia intervencných produktov
(Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2009, s. 5 – 21)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - obilniny - Intervenčný predaj obilnín

25-02-2010
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009
z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie (účinnosť od 5.1.2010, uplatňuje sa pre obilniny od 1.7.2010)
(Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, p. 35–89)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - obilniny - Intervenčný predaj obilnín

24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1012/2009
z 26. októbra 2009, ktorým sa na účtovný rok 2010 EPZF stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú použiť na výpočet nákladov na financovanie intervenčných opatrení vo forme nákupu, skladovania a predaja zásob
(Ú. v. EÚ L 280, 27.10.2009, s. 44–45)
Účinnosť 1. 10. 2009
24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009
zo 7. júla 2009 , ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (prepracované znenie)
(Ú. v. EÚ L 186, 17.7.2009, s. 1 – 58)
25-05-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 127/2009
z 12. februára 2009 , ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe platobných alebo intervenčných agentúr (kodifikované znenie)
(Ú. v. EÚ L 42, 13.2.2009, s. 3 – 12)
12-12-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 591/2008
z 23. júna 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 712/2007, ktorým sa otvárajú stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva
(Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, s. 28 – 28)
24-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008
z 23. apríla 2008 , ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (kodifikované znenie)
(Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3 – 56)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - obilniny - Intervenčný predaj obilnín

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)
(Účinné od 1. 7. 2008)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - obilniny - Intervenčný predaj obilnín

14-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 1913/2006
z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia
(Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52-63)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - obilniny - Intervenčný predaj obilnín

08-01-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 884/2006
z 21. júna 2006 o pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o financovanie intervenčných opatrení vo forme skladovania Európskym poľnohospodárskym záručným fondom (EPZF) a zaúčtovanie operácií verejného skladovania platobnými agentúrami členských štátov
(Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 35–89)

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - obilniny - Intervenčný predaj obilnín

13-10-2004
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2220/1985
z 22.júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky
(Ú. v. EÚ L 205, 3.8.1985, s. 5-11) (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 03 Zväzok 06 s. 186 - 192

Legislatíva ES a EÚ pre rastlinné komodity - obilniny - Intervenčné skladovanie obilnín

25-02-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 1111/2009
z 19. novembra 2009, ktorým sa prijíma plán prideľovania zdrojov, ktoré sa majú v rozpočtovom roku 2010 vyúčtovať členským štátom za dodávky potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve, a stanovujú výnimky z určitých ustanovení nariadenia (EHS) č. 3149/92 (účinnosť od 21.11.2009)
(Ú. v. EÚ L 306, 20.11.2009, s. 5–13)
24-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1012/2009
z 26. októbra 2009, ktorým sa na účtovný rok 2010 EPZF stanovujú úrokové sadzby, ktoré sa majú použiť na výpočet nákladov na financovanie intervenčných opatrení vo forme nákupu, skladovania a predaja zásob
(Ú. v. EÚ L 280, 27.10.2009, s. 44–45)
Účinnosť 1. 10. 2009

DO POZORNOSTI

PPA o ukončení konferencie Pantha Rei, ktorá sa konala v Bratislave dňa 10.10. – 12.10.2012
(Vystavené dňa 12-10-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí predložili Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1, číslo výzvy: 2012/PRV/20 a pre opatrenie 1.2, číslo výzvy: 2012/PRV/21, že v časti Povinné prílohy projektu dokladané na základe Výzvy PPA v bode 8 sa upravuje text ...
(Vystavené dňa 23-08-2012)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že vykonala na webovom sídle PPA aktualizáciu nasledovných dokumentov...
(Vystavené dňa 12-03-2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán k 1. 4. 2011 opätovne udeľuje plnú akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA).
(Vystavené dňa 01-04-2011)
Zmena RP
PPA opätovne oznamuje žiadateľom, že po zrušení regionálneho pracoviska (RP) Bratislava nepatria okresy Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec, Skalica, Senica do pôsobnosti ústredia PPA, ale do pôsobnosti RP Trnava
(Vystavené dňa 04-01-2011)