PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Legislatíva - Obchodné mechanizmy - licencie a zábezpeky

01-03-2010
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1298/2009
z 18. decembra 2009, ktorým sa na rok 2010 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady stanovené nariadením (EHS) č. 3846/87
(Ú. v. EÚ L 359, 31.12.2009, s. 9 – 47)
27-11-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009
zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad pre poľnohospodárske výrobky (platné od 6.8.2009)
(Ú. v. ES L 186, 17.7.2009, s. 1 – 58)

Legislatíva - Obchodné mechanizmy - licencie a zábezpeky

01-07-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008
z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky

Legislatíva - Obchodné mechanizmy - licencie a zábezpeky

16-01-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007
z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov)
(OJ L 299, 16.11.2007, p. 1-149)
(platné od 1.7.2008)

Legislatíva - Obchodné mechanizmy - licencie a zábezpeky

05-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006
z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spracovaných prostredníctvom systému dovozných licencií – uplatňuje sa od 01.01.2007
Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13 - 20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
15-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č.2220/1985
z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému zábezpek pre poľnohospodárske výrobky
Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5 - 11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 03 Zväzok 06 S. 186 - 192
15-10-2004
Nariadenie Rady (EHS, EUROATOM) č.1182/1971
z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny
Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1 - 2 (DE, FR, IT, NL) SK.ES Kapitola 01 Zväzok 01 S. 51

Legislatíva - Obchodné mechanizmy - obilie

26-05-2010
Nariadenie Komisie (ES) č. 388/2009
z 12. mája 2009 , ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatnovanie nariadenia Rady (ES) c. 1234/2007 pokial ide o dovozný a vývozný systém pre produkty spracované z obilnín a ryže (kodifikované znenie)
(Ú. v. EÚ L 118, 13.5.2009, s. 72 – 77)
27-11-2009
Nariadenie Komisie (EHS) č. 127/2009
z 12. februára 2009, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe platobných alebo intervenčných agentúr
(Ú. v. ES L 42, 13.2.2009, s. 3 – 12)
26-05-2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 1067/2008
z 30. októbra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007
(Ú. v. EÚ L 290, 31.10.2008, s. 3 – 7)
07-04-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 27/2008
z 15. januára 2008 , ktorým sa otvára a zabezpečuje správa niektorých ročných tarifných kvót pre výrobky zaradené do kódov KN 07141091 , 07141099 , 07149011 a 07149019 s pôvodom v niektorých tretích krajinách iných ako Thajsko (kodifikované znenie)
Ú. v. EÚ L 13, 16.1.2008, s. 3 – 14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20-09-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 969/2006
z 29. júna 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty na dovoz kukurice pôvodom z tretích krajín
Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 44 - 48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
20-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 2305/2003
z 29. decembra 2003, ktorým sa otvára tarifná kvóta spoločenstva na dovoz jačmeňa z tretích krajín a ustanovuje sa jej spravovanie
Ú. v. EÚ L 342, 30.12.2003, s. 7 - 9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 41 S. 585 - 587
19-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č.1342/2003
z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu
Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12 - 29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 3 Zväzok 39 S. 353 - 370
18-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 2307/1998
z 26. októbra 1998 o vydávaní vývozných licencií na potravu pre psov a mačky, ktorá spadá pod číselný znak KN 2309 10 90, a na ktorú sa pri dovoze do Švajčiarska vzťahuje osobitné zaobchádzanie
Ú. v. ES L 288, 27.10.1998, s. 8 - 9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 3 Zväzok 24 S. 58
17-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 2402/1996
zo 17. decembra 1996 otvárajúce a stanovujúce administratívne pravidlá pre určité ročné tarifné kvóty pre sladké zemiaky a maniokový škrob (L 327)
Ú. v. ES L 327, 18.12.1996, s. 14 - 19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 02 Zväzok 07 S. 297 - 301
16-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/1996
z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 ( L 161)
Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125 - 130 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 02 Zväzok 07 S. 183 - 189
15-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/1995
z 29. júna 1995, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadení (EHS) č. 1418/76 a (EHS) č. 1766/92 ohľadne dovozného a vývozného systému pre produkty spracované z obilnín a ryže, a ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95 stanovujúce špeciálne podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu
Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 55 - 59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku Kapitola 03 Zväzok 17 S. 455 - 459
15-10-2004
Nariadenie Komisie (ES) č. 1517/1995
z 29. júna 1995, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 1766/92 ohľadom dohôd pre vývoz a dovoz kŕmnych zmesí na báze obilnín a ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95 stanovujúce špeciálne podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému dovozných a vývozných licencií pre obilniny a ryžu
Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 51 - 54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) SK.ES Kapitola 03 Zväzok 17 S. 451

Legislatíva - Obchodné mechanizmy - ryža

01-03-2010
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1274/2009
z 18. decembra 2009, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných kvót na ryžu s pôvodom zámorských krajinách a územiach (ZKÚ)
(Ú. v. ES 23.12.2009 L 344/3)

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)