PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

18-12-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 1009/2008
z 9. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov
(Ú. v. EÚ L 276, 17.10.2008, s. 1)
20-10-2008
Rozhodnutie Komisie (ES) č. 789
z 3. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/588/ES o určení pridelenia súm vyplývajúcich z odlíšenia ustanoveného v článku 10 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 na roky 2006 až 2012 členským štátom [oznámené pod číslom K(2008) 5534]
(Ú. v. EÚ L 271, 11.10.2008, s. 45)
18-10-2008
Rozhodnutie Komisie (ES) č. 787
z 3. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/410/ES, ktorým sa stanovujú sumy podľa článku 10 ods. 2, článkov 143d a 143e nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003, ktoré sa poskytujú fondu EPFRV a ktoré sú k dispozícii na výdavky pre fond EPZF
(Ú. v. EÚ L 271, 11.10.2008, s. 41)
30-09-2008
Rozhodnutie Komisie (ES) č. 609/2008
zo 16. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ktorým sa stanovuje ročné rozčlenenie čiastok podpory Spoločenstva pre rozvoj vidieka podľa členských štátov na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013[oznámené pod číslom K(2008) 3347]
(Ú. v. EÚ L 195, 24. 7. 2008, s. 28-29)
30-09-2008
Nariadenie Komisie (ES) č. 674/2008
zo 16. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 247/2006 a ktorým sa na rok 2008 stanovujú rozpočtové stropy pre čiastočné alebo nepovinné uplatňovanie režimu jednotnej platby a ročné finančné rámce pre režim jednotnej platby na plochu, ustanovené nariadením (ES) č. 1782/2003
(Ú. v. EÚ L 189, 17. 7. 2008, s. 5-14)
08-07-2008
Nariadenie Rady (ES) č. 146/2008
zo 14. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Ú. v. EÚ L 46, 21.2.2008, s. 1 – 6
13-11-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 378/2007
z 27. marca 2007 , ktorým sa stanovujú pravidlá dobrovoľnej modulácie priamych platieb ustanovených v nariadení (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005
Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 1 - 4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28-09-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2006
z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFFRV)
Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 8 - 12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Ú. v. EÚ L 200M , 1.8.2007, s. 536 - 540 (MT)
08-08-2007
Nariadenie Rady (ES) č. 2011/2006
z 19. decembra 2006, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii upravuje nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, nariadenie (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru a nariadenie (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve
(Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 1 – 7)
13-07-2007
Nariadenie Komisie (ES) č.1975/2006
zo 7.12.2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka.
Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 74 - 84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
13-07-2007
Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006
z 15. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15 - 73 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
19-12-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1540/2006
z 13. októbra 2006, ktorým sa na rok 2006 povoľuje vyplatenie záloh určitých priamych platieb ustanovených v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003
Ú. v. EÚ L 283, 14.10.2006, s. 20 - 21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
11-11-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 1405/2006
z 18. septembra 2006 , ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003
(Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 1 – 7)
21-09-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 1156/2006
z 28. júla 2006, ktorým sa stanovujú rozpočtové stropy na rok 2006 na účely čiastkovej alebo nepovinnej implementácie schémy jednotných platieb, ročné finančné rámce pre schému jednotných platieb na plochu a maximálne sumy na poskytnutie oddelenej platby na cukor, ustanovené nariadením Rady (ES) č. 1782/2003, a ktorým sa mení a dopĺňa uvedené nariadenie
Ú. v. EÚ L 208, 29.7.2006, s. 3 - 14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
15-09-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 953/2006
z 19. júna 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1673/2000, pokiaľ ide o spracovateľskú pomoc pre ľan a konope pestované na vlákno, a nariadenie (ES) č. 1782/2003, pokiaľ ide o oprávnenie uplatniť režim jednotnej platby u konope
Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 1 - 3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Ú. v. EÚ L 294M , 25.10.2006, s. 276 - 278 (MT)
21-07-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 885/2006
z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV
Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 90 - 110 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
24-05-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 319/2006
z 20. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov
Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 32 - 41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
28-03-2006
Nariadenie Komisie (ES) č. 2183/2005
z 22. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (Esň č. 795/2004, ktorým sa ustanovujú predpisy na vykonávanie schémy jednotných platieb ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003
Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 56 - 60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
30-01-2006
Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005
20. septembra o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1 - 40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
10-10-2005
Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2005
´z 29. augusta 2005, ktorým sa stanovuje odchýlka od nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003, pokiaľ ide o začiatok obdobia niektorých platieb
(Ú. v. EÚ L 224, 30.8.2005, s. 3 – 4)

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)