Aktuálne výzvy

08.01.2021

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 39/PRV/2019

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Aktualizácia č. 1 Výzvy č. 39/PRV/2019 pre opatrenie 2 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky, podopatrenie 2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa.
viac informácií
17.07.2020

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 45/PRV/2020

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Oznámenie pre príjemcov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, o aktualizácii Výzvy č. 45/PRV/2020 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
•  Výzva aktualizovaná 17.07.2020 – Aktualizáciu č. 3 nájdete tu
•  Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 25.02.2020 do: otvorená výzva – bez zmeny
viac informácií
01.08.2019

Vzor služobného preukazu PPA a zoznam neplatných preukazov PPA

Výzva s neobmedzenou platnosťou
V zmysle zákona 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry preukazujú pri výkone pracovných činností (najmä kontrol) služobným preukazom PPA.
viac informácií
15.11.2017

Oznámenie pre žiadateľov, ktorých sa týka uznávanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov a žiadateľov, ktorých sa týka predkladanie operačného programu a jeho zmien v sektore ovocie a zelenina

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Oznámenie pre žiadateľov, ktorých sa týka uznávanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov a žiadateľov, ktorých sa týka predkladanie operačného programu a jeho zmien v sektore ovocie a zelenina Príručka pre žiadateľov o uznanie OV / ZOV
viac informácií

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

16.06.2017

Oznámenie pre žiadateľov o uznanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore ovocie a zelenina

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým žiadateľom o uznanie organizácií výrobcov a združenia organizácií výrobcov (ďalej len „žiadateľ o uznanie OV / ZOV“), že na základe aktualizovanej príručky pre žiadateľa ...
viac informácií
16.06.2017

Príručka pre žiadateľov - Uznávanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov

Výzva s neobmedzenou platnosťou

viac informácií
19.04.2016

Príručka pre žiadateľov

Výzva s neobmedzenou platnosťou
Schválenie operačného programu a financovanie operačných fondov organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov
viac informácií
02.09.2015

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Výzva s neobmedzenou platnosťou

viac informácií
02.09.2015

Riešenie nezrovnalostí

Výzva s neobmedzenou platnosťou
V súlade so všeobecnými zásadami systému riadenia a kontroly podľa čl. 72 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 je Slovenská republika povinná zabezpečiť najmä prevenciu, zisťovanie a opravu nezrovnalostí vrátane podvodu a vymáhania neoprávnene vyplatených súm vrátane všetkých úrokov z omeškania.
viac informácií
02.09.2015

Základné dokumenty

Výzva s neobmedzenou platnosťou

viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev