18.11.2019

43/PRV/2019

Výzva č. 43/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie 1 –  Prenos znalostí a informačné akcie
Podopatrenie 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF