04.06.2008

Oznámenie č. 01/OPRH zo dňa 04. júna 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 4. júna 2008 boli v rámci „Metodickej príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013“ (ďalej len „Príručka“) uskutočnené nasledovné úpravy:

-    str. 9, bod 18 v rámci neoprávnených výdavkov pri opatrení 2.1 Investície do akvakultúry, sa pôvodný text v znení: „....výdavkov uvedených v bode 8 v rámci Oprávnených výdavkov“  mení na „...výdavkov uvedených v bode 10 v rámci Oprávnených výdavkov“;
-    str.16, bod 17 v rámci neoprávnených výdavkov pri opatrení 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh, sa pôvodný text v znení: „....výdavkov uvedených v bode 7 v rámci Oprávnených výdavkov“ mení na „...výdavkov uvedených v bode 9 v rámci Oprávnených výdavkov“.

    Oprava textu je v súlade bodom 7.1 „Prijímatelia v rámci OP RH a systémy poskytovania finančných prostriedkov“ v rámci príručky, ods. 13, v ktorom je uvedené, že v rámci aktivity celoživotné vzdelávania (opatrenie 2.1. a 2.2) sa môžu realizovať hotovostné platby za vstupenky, cestovné, na stravu a ubytovanie, účastnícke poplatky a pod.
 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev