25.06.2008

Oznámenie PPA č. 07 zo dňa 25. júna 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa 20. júna 2008,  dopĺňa a upravuje text v  Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013  v opatrení 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení, v opatrení 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a v opatrení 3.3 Vzdelávanie a informovanie:

opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení

–    strana 49, Kritériá spôsobilosti, bod 13, v ktorom sa ukladá PPA povinnosť akceptovať zmluvy na dobu neurčitú o prenájme lesného majetku, resp. jeho zverenie do správy.

opatrenie 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie

– strana 39 a strana 55, Oprávnené výdavky, kde sa dopĺňa a upravuje text.

kapitola 4. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, bodu B. Záložné právo bol doplnený bod e) v prípade poskytnutia príspevku podľa opatrenia 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení, vzhľadom na vecnú podstatu oprávnených činností a obstaraných investícií nebude PPA vyžadovať zriadenie záložného práva v prospech PPA.

    Ďalej bola vypustená požiadavka na zviazanie ŽoNFP a ostatných súvisiacich dokumentov. Kompletná dokumentácia pre všetky opatrenia bude predkladaná v šnurovacích spisových doskách P A4 (Príručka, strana 66, odsek upozornenie, bod 2).
 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev