28.11.2008

Oznámenie PPA č. 21 zo dňa 28. novembra 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadaviek Ministerstva pôdohospodárstva SR, zo dňa 24. novembra 2008,  dopĺňa a upravuje text v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, v rámci opatrenia 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity na strane 39, Kritéria spôsobilosti, bod 8, v opatrení 3.3 Vzdelávanie a informovanie na strane 54, Kritériá spôsobilosti, bod 8 a Prílohe č. 4 Metodický pokyn pre podanie žiadosti o schválenie obsahového námetu informačnej aktivity do Hodnotiacej komisie na strane 103.

Zmeny taktiež nastali v žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v opatrení 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity, na strane 5, v bode E. Povinné prílohy projektu, bod 4 a v opatrení 3.3 Vzdelávanie a informovanie na strane 5, v bode E. Povinné prílohy projektu, bod 4.

Uvedené zmeny nadobúdajú účinnosť od 01. decembra 2008 vrátane.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev