26.03.2008

Oznámenie

Vážení príjemcovia pomoci,

vzhľadom na to, že sa od 1.1. 2007 zmenilo tlačivo „Výkaz ziskov a strát“, aktualizovali sme spôsob výpočtu ekonomických ukazovateľov, ktoré sa sledujú za vybrané opatrenia programu SOP P-RV a PRV SR 2004-2006 prostredníctvom monitorovacích správ (tabuľka 7B/Reálne hodnoty merateľných ukazovateľov).

Aktualizovaný spôsob výpočtu ukazovateľov pre subjekty účtujúce v podvojnom účtovníctve je nasledovný:

Hrubý hospodársky výsledok = riadok č. 46 + 52 + 57 Výkazu ziskov a strát

t.j. Daň z príjmov z bežnej činnosti + Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti + Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Celkové príjmy = riadok č. 1+4+19+21+23+26+28+32+34+37+39+41+43+50 Výkazu ziskov a strát

t.j. Tržby z predaja tovaru + Výroba + Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu + Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti + Prevod výnosov z hospodárskej činnosti + Tržby z predaja cenných papierov a podielov + Výnosy z dlhodobého finančného majetku + Výnosy z krátkodobého finančného majetku + Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií + Výnosové úroky + Kurzové zisky + Ostatné výnosy z finančnej činnosti + Prevod finančných výnosov + Mimoriadne výnosy

Celkové tržby = riadok č. 1 + 5 + 19 + 26 Výkazu ziskov a strát

t.j. Tržby z predaja tovaru + Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb + Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu + Tržby z predaja cenných papierov a podielov

Ostatné informácie ohľadom vypĺňania monitorovacích správ za rok 2007 v rámci programu SOP P-RV boli zverejnené 28.1.2008 na internetovej stránke www.apa.sk v časti Sekcia projektových podpor/Sektorový operačný program r. 2004-2006/Výzvy, Oznámenia.

Ostatné informácie ohľadom vypĺňania monitorovacích správ za rok 2007 v rámci programu PRV SR 2004 – 2006 boli zverejnené 28.1.2008 na internetovej stránke www.apa.sk v časti Sekcia projektových podpor/Plán rozvoja vidieka r. 2004-2006/Výzvy, Oznámenia.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev