01.07.2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že v časti Sekcia projektových podpôr / Program rozvoja vidieka na r. 2007-2013  v bode 12. Dodatok k Príručke zverejnila:

  • Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenie
    • 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam s výnimkou výstavby, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice)
    • 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.
  • Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – modelové bioplynové stanice
  • Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 spolu s formulármi žiadostí o nenávratný finančný príspevok a ostatnými príslušnými materiálmi.
     

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev