Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 502/2014

z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (EÚ) č. 73/2009 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1307/2013, pokiaľ ide o základ pre výpočet znížení, ktoré majú členské štáty uplatňovať na poľnohospodárov z dôvodu lineárneho zníženia platieb v roku 2013 a finančnej disciplíny na kalendárny rok 2014

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0502&rid=1

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev