Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 994/2014

z 13. mája 2014, ktorým sa menia prílohy VIII a VIIIc k nariadeniu Rady (ES) č. 73/2009, príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II, III a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0994&rid=1

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev