29.04.2013

Informácia k zmenám registra pôdy LPIS pre rok 2013 a následný postup pre podávanie požiadaviek o úpravy LPIS.

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy vykonal pre rok 2013 aktualizáciu údajov v registri pôdy. Na základe informácií od samosprávnych organizácií, prípadne samostatných žiadateľov niektoré úpravy registra pôdy nekorešpondujú so skutočnosťou v teréne. Pre zabezpečenie podania žiadostí o priame podpory pre rok 2013 správnym spôsobom, je v prílohách tohto oznámenia uvedená detailná informácia o zmenách v registri pôdy a zároveň postupy, ktorými sa prípadné nezrovnalosti odstránia.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev