01.04.2014

Informácia o zmene predkladania žiadostí pre žiadateľov z okresu KRUPINA

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) týmto informuje žiadateľov, že od 1. apríla 2014 budú všetci žiadatelia z okresu KRUPINA preradení z administratívnych dôvodov z regionálneho pracoviska PPA Zvolen na regionálne pracovisko PPA LEVICE.

Zároveň informujeme žiadateľov o priame podpory z okresu Krupina, že žiadosti o priame podpory (t. j. jednotná žiadosť, žiadosť na agroenvironmentálne podopatrenie: Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat, žiadosť o platbu na opatrenie: Životné podmienky zvierat, žiadosť o platbu na opatrenie lesnícko-environmentálne platby, žiadosť o platbu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy, žiadosť o podporu na lesné pozemky v územiach európskeho významu) predkladajú v termíne od 14. apríla 2014 na regionálnom pracovisku PPA L e v i c e.

Žiadatelia z okresu Krupina, ktorí predložili v roku 2013 žiadosti o priame podpory na regionálnom pracovisku PPA vo Zvolene, si vyzdvihnú predtlačené formuláre ako doteraz na regionálnom pracovisku PPA vo Zvolene (od 14. apríla 2014).

Kontaktná adresa: Regionálne pracovisko PPA, Levice Dopravná 14 934 01 Levice

Kontaktné osoby na RP PPA Levice: Mgr. Mária Briganová, Ing. Ľudmila Kopřivová, Ing. Jozef Páleník, Ing. Pavol Šusták

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev