02.04.2014

Oznam pre žiadateľov o platbu na veľké dobytčie jednotky

Vážení žiadatelia,

počas celého predošlého mesiaca prebiehalo na regionálnych pracoviskách Pôdohospodárskej platobnej agentúry preberanie žiadostí o platby na veľké dobytčie jednotky podľa nariadenia vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády SR č. 20/2014 Z. z.

Podľa vyššie uvedenej legislatívy dochádzalo k preberaniu žiadostí na schémy tzv. odviazaných platieb od produkcie (teľatá do 6 mesiacov veku; hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov veku; býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov veku; individuálna kvóta), ako aj na schémy viazaných platieb s produkciou (dojčiace kravy nad 24 mesiacov veku – kravy bez trhovej produkcie mlieka; ovce a kozy nad 12 mesiacov veku). Tento administratívny úkon plne zodpovedá platnej legislatíve EÚ v oblasti prechodných vnútroštátnych platieb.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárska platobná agentúra vykonáva v týchto dňoch dôkladnú „revíziu“ vynakladaných podporných prostriedkov a pripravuje podporné schémy tak, aby dochádzalo k čo najvýraznejšiemu podporeniu tých chovateľov polygastrických hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, ovce a kozy), ktorí patria medzi aktívnych chovateľov a producentov v rámciživočíšnej výroby. Podporný systém poľnohospodárov sa snažíme adresne smerovať k tým, ktorí príslušnú činnosť vykonávajú a podpora im reálne zmierňuje vynaložené náklady spojené s chovom prežúvavcov. Preto dôjde k stanoveniu maximálnych možných sadzieb v kategóriách viazaných platieb s produkciou.

Taktiež je nutné dodať, aby nedošlo k zníženiu podpory pre chovateľov hovädzieho dobytka v systéme chovu dojníc, že platba na dojnicu v zmysle nariadenia vlády SR č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v zn. n. p.bude aj naďalej pokračovať a taktiež sa zvýši jej sadzba na maximálnu možnú úroveň, ako nám to príslušná legislatíva EÚ umožňuje, tak ako tomu bolo aj doposiaľ.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev