15.05.2015

Oznámenie k podávaniu žiadostí o platbu pre rok 2015 pri zaradení do oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC)

Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p. týmto oboznamuje žiadateľov s Oznámením Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka k podávaniu žiadostí o platbu pre rok 2015 pri zaradení do oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC).

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev