14.06.2013

Oznámenie o predkladaní žiadostí na podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2013

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

oznamuje

podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti o:

  • podporu na veľké dobytčie jednotky
  • doplnkovú platbu na plochu
  • platbu na chmeľ

v termíne od 17. júna 2013 do 30. júna 2013.

V súlade § 27 ods. (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň, v tomto prípade 1. júl 2013. Na žiadosti, ktoré budú predložené po uvedenej lehote, PPA nebude prihliadať.

Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platnom nariadení vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb.

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2012 žiadosti o VDJ predtlačené formuláre IL, ktoré si môžu žiadatelia vyzdvihnúť na príslušnom RP PPA.

Pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2012 žiadosť na dojčiace kravy a ovce a kozy sú na základe údajov z CEHZ predtlačené formuláre „Zoznam dojčiacich kráv" a „Zoznam oviec a kôz na farme", ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o podporu na VDJ a sú žiadateľom k dispozícii na príslušnom RP PPA.

Prechodné vnútroštátne platby na plochu (doplnková platba na plochu a platba na chmeľ) sa poskytnú iba žiadateľom, ktorí predložili jednotnú žiadosť na rok 2013.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev