06.05.2015

Oznámenie o prípadoch prirodzených okolností

Pôdohospodárska platobná agentúra (platobná agentúra) oznamuje žiadateľom, že pre výnimku z uplatňovania administratívnych sankcií v prípade prirodzených okolností týkajúcich sa zvierat vo vzťahu k schémam viazaných priamych platieb a podpôr neprojektových opatrení na rozvoj vidieka platí čl. 32 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (DNč. 640/2014).

Podľa čl. 32 DN č. 640/2014 sa administratívne sankcie stanovené v čl. 31 neuplatňujú v prípadoch prirodzených okolností, ktoré majú dosah na stádo alebo čriedu za predpokladu, že žiadateľ o tejto skutočnosti písomne informoval príslušný orgán do desiatich pracovných dní od okamihu, keď zistil zníženie počtu zvierat. Príslušné orgány môžu uznať prirodzené okolnosti, ktoré majú dosah na stádo alebo čriedu a ktorými je

  1. uhynutie zvieraťa v dôsledku choroby; alebo
  2. uhynutie zvieraťa v dôsledku nehody, za ktorú nemožno zodpovednosť prisúdiť žiadateľovi.

Nárok na platbu sa v prípade prirodzených okolností nezachováva a zviera sa nestanoví, ale pritom za takto nestanovené zviera nebude uložená administratívna sankcia z dôvodu nedodržania deklarovaného počtu danej kategórie zvierat.

V zmysle uvedeného ustanovenia, ak u žiadateľa nastane prípad prirodzených okolností, oznamuje žiadateľ túto skutočnosť platobnej agentúre (na príslušné regionálne pracovisko v mieste podania žiadosti) písomne na tlačive Oznámenie o prípadoch prirodzených okolností zverejnenom na webovom sídle platobnej agentúry (viď príloha) v termíne do desiatich pracovných dní od okamihu, keď žiadateľ zistil zníženie počtu zvierat.

 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev