12.03.2015

Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností

Pôdohospodárska platobná agentúra (platobná agentúra) oznamuje žiadateľom, že podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (NEPaR č. 1306/2013) pojmy „vyššia moc“ a „mimoriadne okolnosti“ sa môžu uznať najmä v týchto prípadoch:

  1. úmrtie prijímateľa
  2. dlhodobá pracovná neschopnosť prijímateľa
  3. závažná prírodná katastrofa, ktorá vážne postihla podnik
  4. náhodné zničenie budov podniku vyhradených pre hospodárske zvieratá
  5. epizootické alebo rastlinné ochorenie, ktoré postihlo všetky hospodárske zvieratá alebo plodiny prijímateľa alebo časť z nich
  6. vyvlastnenie celého podniku alebo jeho veľkej časti, ak sa uvedené vyvlastnenie nedalo predpokladať v deň podania žiadosti.

Pre uplatňovanie vyššej moci a mimoriadnych okolností vo vzťahu k priamym platbám, podporným neprojektovým opatreniam na rozvoj vidiekaa pravidlám krížového plnenia platí priamo čl. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 (DN č. 640/2014).  

V súlade s nariadením vlády SR č. 152/2013 Z. z. z 30. mája 2013 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov sa čl. 2 ods. 2 NEPaR č. 1306/2013 a čl. 4 ods. 2 DN č. 640/2014 uplatňujú aj na prechodné vnútroštátne platby poskytované zo štátneho rozpočtu SR.

V zmysle uvedených ustanovení, ak u žiadateľa nastanú prípady vyššej moci a mimoriadnych okolností, žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre (na príslušné regionálne pracovisko v mieste podania žiadosti) oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností na tlačive zverejnenom platobnou agentúrou (viď príloha) spolu s relevantným dôkazom v termíne do pätnástich pracovných dní odo dňa, keď žiadateľ alebo ním poverená osoba sú schopní tak urobiť.

Platobná agentúra zároveň žiadateľov upozorňuje, že v prípade, ak vyššia moc alebo mimoriadne okolnosti pominú, je žiadateľ povinný pokračovať v dodržiavaní podmienok v zmysle príslušných právnych predpisov.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev