29.04.2015

Oznámenie o zmene podmienok agroenvironmentálneho záväzku prijatého v roku 2014

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v zn. n. p.

oznamuje,

že v zmysle Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 10259/2015zo dňa 22.4.2015podľa § 59 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka (ďalej len „NV SR č. 75/2015“) žiadateľ, ktorý plní podmienky opatrenia integrovaná produkcia a ekologické poľnohospodárstvo podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v zn. n. p.:

1. ak chce pokračovať v prijatom záväzku, je povinný akceptovať nové podmienky záväzkov ustanovené v NV SR č. 75/2015 Z. z. na zvyšok záväzkového obdobia (t. j. na obdobie rokov 2015 až 2018). V takom prípade žiadateľ v jednotnej žiadosti na rok 2015 v špecifikácii k žiadosti o agroenvironmentálno-klimatické opatrenie na rok 2015 resp. v špecifikácii k žiadosti k opatreniu ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015 označí, že žiada o platbu na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie, operáciu integrovaná produkcia alebo o platbu na opatrenie ekologické poľnohospodárstvo (bez potreby zaradenia do opatrenia, t. j. označí len, že žiada o platbu a nie o zaradenie). Následne PPA zašle žiadateľovi záväzné prehlásenie o plnení podmienok záväzku;

2. ak sa rozhodne nepokračovať v prijatom záväzku, podá písomne žiadosť o zrušenie záväzku na príslušné regionálne pracovisko PPA najneskôr s predložením svojej jednotnej žiadosti na rok 2015. V takom prípade v súlade s § 60 ods. 8 NV SR č. 75/2015 žiadateľ nie je povinný vrátiť poskytnutú platbu za rok 2014.

PPA v zmysle Usmernenia MPRV SR č. 10259/2015 zabezpečí oboznámenie o zmene podmienok agroenvironmentálneho záväzku prijatého v roku 2014 všetkých dotknutých žiadateľov písomne osobitným listom.

Ak už žiadateľ podal jednotnú žiadosť na rok 2015 pred doručením tohto listu, podá žiadosť o zrušenie záväzku najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jeho doručenia na príslušné regionálne pracovisko PPA.

Po zrušení záväzku má žiadateľ možnosť v rámci jednotnej žiadosti na rok 2015 podať žiadosť o podporu na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie resp. opatrenie ekologické poľnohospodárstvo (t. j. v špecifikácii k žiadosti o agroenvironmentálno-klimatické opatrenie na rok 2015 resp. v špecifikácii k žiadosti k opatreniu ekologické poľnohospodárstvo na rok 2015 označí, že žiada o zaradenie do daného opatrenia, čiže na obdobie rokov 2015 až 2019, a zároveň aj o platbu na rok 2015). Upozorňujeme, že táto žiadosť o podporu bude posudzovaná  v zmysle nových podmienok NV SR č. 75/2015, t. j. bude podliehať procesu zaradenia do bodových pásiem a výberu podľa príslušných ustanovení cit. nariadenia. Zároveň dávame do pozornosti, že nie je možné pokračovať v pôvodnom agroenvironmentálnom záväzku a zároveň žiadať o zaradenie do nového záväzku.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev