17.02.2016

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o zaradenie do agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v roku 2015, že žiadateľom, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do opatrenia zasiela osobitným listom oznámenie o splnení podmienok na zaradenie do agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v zmysle nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p. (ďalej len „oznámenie“).

Prílohu oznámenia tvorí špecifikácia záväzku s výmerami pre agroenvironmentálno-klimatické opatrenie, s ktorými žiadateľ vstupuje do záväzku pre roky 2015 – 2019.

Podľa § 2 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. podmienkou na zaradenie do agroenvironmentálno-klimatického opatrenia je predloženie záväzného vyhlásenia, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky agroenvironmentálno-klimatického opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov počas piatich rokov odo dňa začiatku plynutia záväzku.

Formuláre záväzného vyhlásenia (pre veľký rozsah podmienok sú rozdelené osobitne pre operácie integrovaná produkcia a pre ostatné operácie) sú zverejnené na webovom sídle PPA www.apa.sk v časti Priame a agroenvironmentálne podpory / Oznámenia resp. sú k dispozícii na regionálnom pracovisku PPA.

PPA si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov, že nie je prípustné nijako meniť, upravovať, či dopĺňať formulár záväzného vyhlásenia.

Záväzné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou (v prípade právnických osôb v súlade s výpisom z Obchodného registra SR) je potrebné doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania žiadosti v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Adresy jednotlivých regionálnych pracovísk PPA sú uvedené v časti Kontakty / Regionálne pracoviská PPA na vyššie uvedenom webovom sídle PPA.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev