10.11.2015

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat na rok 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat na rok 2015, že žiadateľom, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do opatrenia zasiela osobitným listom oznámenie o splnení podmienok na zaradenie do opatreniadobré životné podmienky zvierat v zmysle nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidiekav zn. n. p. (ďalej len „oznámenie“).

V prílohe oznámenia je uvedená operácia opatrenia dobré životné podmienky zvierat, pre ktorú žiadateľ splnil podmienky na zaradenie spolu s počtom zaradených dobytčích jednotiek (ide o nahlásený počet dobytčích jednotiek prepočítaný koeficientom prepočtu zvierat na dobytčie jednotky podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 75/2015 Z. z.).

Podľa § 2 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. podmienkou na zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat je predloženie záväzného vyhlásenia, ktorým sa žiadateľ zaväzuje plniť podmienky opatrenia dobré životné podmienky zvierat v zmysle príslušných právnych predpisov počas jedného roka odo dňa začiatku plynutia záväzku.

Formulár záväzného vyhlásenia je zverejnený na webovom sídle PPA www.apa.sk v časti Priame a agroenvironmentálne podpory / Oznámenia resp. je k dispozícii na regionálnom pracovisku PPA.

PPA si týmto dovoľuje upozorniť žiadateľov, že nie je prípustné meniť formulár záväzného vyhlásenia a ani počet dobytčích jednotiek zaradených do jednotlivých operácií.

Záväzné vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou (v prípade právnických osôb v súlade s výpisom z Obchodného registra SR) je potrebné doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste podania žiadosti v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Adresy jednotlivých regionálnych pracovísk PPA sú uvedené v časti Kontakty / Regionálne pracoviská PPA na vyššie uvedenom webovom sídle PPA.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev