21.11.2017

Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre kampaň 2017

~~Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) oznamuje žiadateľom, že aplikácia GSAA bude pre žiadateľov prístupná na vykonávanie úprav hraníc užívania (HU) do 24.11.2017 do 12.00 hod. Uvedený termín uzatvorenia aplikácie GSAA na úpravu HU pre všetkých žiadateľov je konečný a nebude sa predlžovať vzhľadom na ďalšie procesy súvisiace so spracovaním jednotných žiadostí na rok 2017 pred schvaľovaním platieb priamych podpôr od 01. decembra 2017.

Po tomto konečnom termíne môže žiadateľ prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste administrovania jednotnej žiadosti na rok 2017 požiadať o úpravu hraníc užívania. Akceptované budú len úpravy, ktoré sú jednoznačne a jasne identifikované, napr. na diele pôdneho bloku Tôň 4501/1 požadujem posunúť hranicu užívania parcely 1-A na hranicu LPISu. K požadovanej úprave HU priložte aj grafickú prílohu s jasne zakreslenými hranicami pred a po požadovanej úprave. Grafickú prílohu nie je potrebné prikladať k požiadavkám na odstránenie prekryvu alebo odstránenie plochy mimo LPIS, keďže tieto sú identifikovateľné priamo v aplikácii GSAA bez potreby dodatočného zakreslenia. Platobná agentúra nebude akceptovať požiadavky o úpravu HU, ktoré sa týkajú HU určených kontrolou na mieste.

Platobná agentúra ďalej upozorňuje, že všetky požiadavky o úpravu HU žiadateľov v GSAA vyvolajú prepočet výmer, ktoré následne budú prenesené do Integrovaného administratívneho a kontrolného systému a znovu porovnané so žiadosťou. V prípade nesúladu medzi údajmi v jednotnej žiadosti na rok 2017 a GSAA, môžu vzniknúť nové chyby, čo predĺži proces spracovania žiadostí.

Záverom vzhľadom na časté otázky žiadateľov o možnosti zakresľovania HU pre rok 2018 uvádzame, že aplikáciu GSAA pre kampaň 2018 sprístupní prevádzkovateľ NPPC-VÚPOP na zakresľovanie HU až po spracovaní aktuálneho LPIS pre rok 2018 a predgenerovaní údajov v GSAA pre rok 2018 z jednotných žiadostí na rok 2017. NPPC-VÚPOP a platobná agentúra budú o tomto termíne informovať záujemcov na svojich webových sídlach.

Ďakujeme za porozumenie.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev