15.01.2014

Postup podávania žiadostí o aktualizáciu registra produkčných blokov (LPIS)

Žiadosť o aktualizáciu LPIS môže byť žiadateľom podaná z dôvodu, že:

 1. žiadateľom obhospodarovaná poľnohospodárska pôda sa v celej výmere nachádza mimo LPIS, t.j. žiada o jej zaradenie do LPIS vytvorením nového kultúrneho dielu
 2. žiadateľom obhospodarovaná poľnohospodárska pôda sa nachádza z časti výmery mimo LPIS
 3. kultúrne diely užívané jedným žiadateľom sa nachádzajú v susediacich kultúrnych dieloch a sú zhodnej kultúry

Žiadosť o aktualizáciu LPIS podaná žiadateľom musí obsahovať nasledovné informácie:

 1. osobné údaje:
  • Meno resp. názov žiadateľa
  • Adresa
  • Telefonický kontakt
 2. registračné číslo žiadateľa, v prípade ak nejde o nového žiadateľa,
 3. dôvod aktualizácie
 4. presná lokalizácia predmetných plôch, t.j. názov štvorca a číslo KD. Ak ide o plochy nachádzajúce sa mimo LPIS uvedie sa názov štvorca a čísla najbližších susediacich kultúrnych dielov,
 5. aktuálna kultúra nachádzajúca sa na predmetných plochách,
 6. mapová dokumentácia s vyznačením predmetných plôch, ktorých sa aktualizácia týka.

Mapová dokumentácia je k dispozícii na internetovej stránke www.podnemapy.sk.

Žiadosť o aktualizáciu LPIS žiadateľ predkladá príslušnému regionálnemu pracovisku PPA.

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok žiadosť podaná žiadateľom nebude akceptovaná (spracovaná).

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev