12.05.2021

Postupy pre podanie Jednotnej žiadosti v súvislosti s aktualizáciou LPIS

Pokiaľ žiadateľ pri podávaní žiadostí zistí, že ním užívaná plocha oprávnená na podporu má iný priebeh hranice ako je hranica dielu pôdneho bloku, v rámci svojej jednotnej žiadosti môže požiadať o aktualizáciu LPIS. Podnet na aktualizáciu LPIS žiadateľ vyznačí v aplikácii GSAA po zakreslení konkrétnej hranice užívania v zozname poľnohospodárskych pozemkov (ZPP) nasledovne:

R“ – ak požadujete rozšírenie hraníc, vrátane zaradenia novej plochy;

V“ – ak požadujete vyňatie trvalo neoprávnenej plochy;

RV“ - ak navrhujete/požadujete kombináciu úpravy hraníc ich rozšírením a vyňatím trvalo neoprávnenej plochy.

Môžu nastať dve situácie, plocha, ktorá je podľa žiadateľa oprávnená na podporu sa nachádza mimo LPIS. V tomto prípade žiadateľ zakreslí ním užívanú plochu za hranice LPIS, označí príslušný príznak v ZPP a plocha mimo LPIS sa započíta do nahlásenej výmery.

Druhá situácia je v prípade, ak súvislá plocha jednej kultúry je rozdelená do dvoch prípadne viacerých dielov v rámci existujúceho LPIS. Ak by žiadateľ viedol svoju hranicu užívania cez viaceré diely v rámci LPIS, vytvorí tzv. nevalidnú parcelu, čo je kritická chyba pre podanie žiadosti. Takáto hranica užívania je nekorektná. Ak však žiadateľ trvá na tom, že plocha jednej kultúry je súvislá, teda nie je rozdelená neoprávneným prvkom (ako je napríklad cesta alebo plot), v GSAA je potrebné ním užívanú plochu zakresliť ako jednotlivé hranice užívania v príslušných dieloch pôdnych blokoch a v ZPP na všetkých parcelách, ktoré žiadateľ požaduje zlúčiť ako súvislú plochu, označiť príznakom „R“. K jednotnej žiadosti na osobitný prípis alebo do listu je potrebné opísať, s uvedením konkrétnych parciel, požadovanú zmenu hraníc LPIS. Taktiež takúto špeciálnu požiadavku je vhodné zaslať aj mailom na adresu: akt.lpis@land.gov.sk, ku ktorej okrem popisu požiadavky, pokiaľ je to možné, priložiť geotagované fotografie, ktoré môžu urýchliť spracovanie.

Všetky požiadavky na aktualizáciu LPIS sú najskôr posudzované administratívne na základe dostupných ortofotomáp, satelitných snímkov alebo iných zdrojov. Pokiaľ nie je možné administratívne z dostupných podkladov aktualizácii vyhovieť, požiadavky sú prehodnocované kontrolou na mieste.

Záverom si dovoľujeme upozorniť, že vytváranie tzv. užívateľských dielov v podmienkach SR nie je možné. Diel pôdneho bloku je súvislá plocha jednej kultúry, teda druhu pozemku, ktorá je prirodzene alebo umelo ohraničená napr. vodným tokom, cestou, stavbou, inou kultúrou.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev