22.12.2021

PPA už vyplatila na Zelenú naftu takmer 26 miliónov EUR.

Bratislava 22. decembra 2021: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila k dnešnému dňu v rámci štátnej pomoci na poskytovanie úľav na environmentálnych daniach tzv. Zelená nafta 25 912 140,24 EUR z celkovej sumy 25 925 948,47 EUR. Prvá výzva bola zverejnená v termíne od 16.8.2021 do 17.9.2021 a druhá výzva bola zverejnená v termíne od 28.10.2021 do 5.11.2021. Na výzvu bol stanovený limit z MPRV SR vo výške 30 000 000,00 EUR.

Okrem štátnej pomoci na poskytovanie úľav na environmentálnych daniach tzv. Zelená nafta poslala PPA poľnohospodárom, vinárom, včelárom a lesníkom aj celú dotáciu na Minimálnu pomoc na účasť spracovateľa na výstave vo výške 142 498,48 EUR.

V rámci Štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe, kde bola výzva zverejnená v termíne od 25.3.2021 do 25.5.2021 a limit bol stanovený z MPRV SR vo výške 6 000 000,00 EUR, bola žiadateľom k dnešnému dňu vyplatená dotácia vo výške 5 963 747,63 EUR.

Pri Štátnej pomoci na nápravu škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu niektorých nákladov na eradikáciu chorôb zvierat formou dotácie, kde bola výzva zverejnená v termíne od 29.9.2021 do 27.10.2021, bola vyplatená celá suma dotácie 798 743,58 EUR. 

V rámci opatrení organizácie trhu pokračuje v Školskom programe vyplácanie podpôr za dodávky ovocia zeleniny a výrobkov z nich, mlieka a mliečnych výrobkov do škôl. Pre školský rok 2020/2021 bol pridelený rozpočet

·        na dodávky ovocia a zeleniny 2 373 573 EUR (EÚ) a 4 185 684 EUR (ŠR);

·        na dodávky mlieka a mliečnych výrobkov  1 633 772 EUR (EÚ) a 5 344 498 EUR (ŠR). 

Z prideleného rozpočtu boli čerpané podpory

·        na dodávky ovocia a zeleniny 2 373 556,21 EUR (EÚ) a 2 895 804,35 EUR (ŠR);

·        na dodávky mlieka a mliečnych výrobkov  922 575,56 EUR (EÚ) a 822 975,79 EUR (ŠR).

V sektore vinohradníctva a vinárstva bolo čerpanie podpôr na takmer 100%. Celkový rozpočet určený pre všetky opatrenia v sektore vinohradníctva a vinárstva bol realizovaný v rámci vnútroštátneho podporného programu 2019-2023 vo výške 4 887 000,00 EUR.

V sektore ovocia a zeleniny bola v roku 2021 pre organizácie výrobcov na financovanie ich operačných programov poskytnutá podpora vo výške 2 894 084,15 EUR.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev